VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 21 qershor 2024

The air of ideas is the only air worth breathing.

Edith Wharton

Ajri i ideve është i vetmi ajër që ia vlen ta frymosh.

Edith Wharton

Aforizmi i ditës – 20 qershor 2024

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Robert Louis Stevenson

Mos gjykoni çdo ditë nga të korrat që merrni, por nga farat që mbillni.

Robert Louis Stevenson

Aforizmi i ditës – 19 qershor 2024

Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge.

Plato

Sjellja njerëzore rrjedh nga tre burime kryesore: dëshira, emocioni dhe njohuria.

Platoni

Aforizma e ditës – 18 qershor 2024

Power does not corrupt. Fear corrupts… perhaps the fear of a loss of power.

John Steinbeck

Pushteti nuk korrupton. Frika korrupton… ndoshta frika e humbjes së pushtetit.

John Steinbeck

Aforizmi i ditës – 17 qershor 2024

To the mind that is still, the whole universe surrenders.

Lao Tzu

Mendjes që është e qetë, i gjithë universi dorëzohet.

Lao Ce

Aforizmi i ditës- 16 qershor 2024

I’m a father; that’s what matters most. Nothing matters more.

Gordon Brown

Unë jam një baba; kjo është ajo që ka më shumë rëndësi. Asgjë nuk ka më shumë rëndësi.

Gordon Brown

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2024

Childhood is a short season.

Helen Hayes

Fëmijëria është një sezon i shkurtër.

Helen Hayes

Aforizmi i ditës – 14 qershor 2024

I buy when other people are selling.

J. Paul Getty

Unë blej kur të tjerët shesin.

J. Paul Getty

Aforizmi i ditës – 13 qershor 2024

Children are the keys of paradise.

Eric Hoffer

Fëmijët janë çelësat e parajsës.

Eric Hoffer

Aforizmi i ditës – 12 qershor 2024

Each day is the scholar of yesterday.

Publilius Syrus

Çdo ditë është nxënëse e së djeshmes.

Publilius Syrus

Aforizmi i ditës – 11 qershor 2024

Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.

Arnold H. Glasow

Suksesi është i thjeshtë. Bëni atë që është e duhur, në mënyrën e duhur, në kohën e duhur.

Arnold H. Glasow

Aforizmi i ditës – 10 qershor 2024

Remember that the most valuable antiques are dear old friends.

H. Jackson Brown, Jr.

Mos harroni se antikuaret më të vlefshme janë miqtë e dashur të vjetër.

H. Jackson Brown, Jr.


Send this to a friend