VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës- 25 prill 2024

We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth.

Virginia Satir

Ne kemi nevojë për 4 përqafime në ditë për të mbijetuar. Ne kemi nevojë për 8 përqafime në ditë për mirëqenie. Ne kemi nevojë për 12 përqafime në ditë për rritje.

Virginia Satir

Aforizmi i ditës – 24 prill 2024

I’m a firm believer in God himself, but that’s as far as I can go. I’m not any denomination. I’m not Catholic or Presbyterian or Baptist or Methodist or Jewish or Muslim. I’m none of those things. And I’m sure that’s just fine with God.

Ray Charles

 

Unë besoj fort në vetë Zotin, por deri aty ku mund të shkoj. Unë nuk jam ndonjë përkatësi. Unë nuk jam katolik, as presbiterian, as baptist, as metodist, as hebre apo mysliman. Unë nuk jam asnjë nga ato gjëra. Dhe jam i sigurt që është mirë të jesh me Zotin.

Ray Charles

Aforizmi i ditës – 23 prill 2024

Old age is the most unexpected of all the things that can happen to a man.

James Thurber

Mosha e vjetër është më e papritura nga të gjitha gjërat që mund t’i ndodhë një njeriu.

James Thurber

Aforizmi i ditës – 22 prill 2024

This is the most joyful day that ever I saw in my pilgrimage on earth.

Donald Cargill

Kjo është dita më e gëzueshme që kam parë ndonjëherë në pelegrinazhin tim në tokë.

Donald Cargill

Aforizmi i ditës – 21 prill 2024

Better remain silent, better not even think, if you are not prepared to act.

Annie Besant

Më mirë hesht, më mirë as mos mendo, nëse nuk je i përgatitur për të vepruar. 

Annie Besant

Aforizmi i ditës – 20 prill 2024

We must first pray, that God would make us wise; before we can wish, he would make us happy.

Joseph Hall

Së pari duhet të lutemi që Zoti të na bëjë të mençur; para se mund të dëshirojmë, ai do të na bënte të lumtur.
Joseph Hall

Aforizmi i ditës – 19 prill 2024

When love is not madness, it is not love.

Pedro Calderon de la Barca

Kur dashuria nuk është çmenduri, nuk është dashuri.

Pedro Calderon de la Barca

Aforizmi i ditës – 18 prill 2024

A false friend and a shadow attend only while the sun shines.

Benjamin Franklin

Një mik i rremë dhe një hije marrin pjesë vetëm kur dielli shkëlqen.

Benjamin Franklin

Aforizmi i ditës – 17 prill 2024

In France, cooking is a serious art form and a national sport.

Julia Child

Në Francë, gatimi është një formë serioze arti dhe një sport kombëtar.

Julia Child

Aforizmi i ditës – 16 prill 2024

Home is any four walls that enclose the right person.

Helen Rowland

Shtëpi është çdo katër mure që mbyllin personin e duhur.

Helen Rowland

Aforizmi i ditës – 15 prill 2024

Inflation is taxation without legislation.

Milton Friedman

Inflacioni është tatim pa legjislacion.

Milton Friedman

Aforizmi i ditës – 14 prill 2024

Jump, and you will find out how to unfold your wings as you fall.

Ray Bradbury

Hidhu dhe do të zbulosh si t’i shpalosësh krahët ndërsa bie.

Ray Bradbury


Send this to a friend