VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 28 mars 2023

It is clear that not in one thing alone, but in many ways equality and freedom of speech are a good thing.

Herodotus

Është e qartë se jo vetëm në një gjë, por në shumë mënyra barazia dhe liria e fjalës janë një gjë e mirë.

Herodoti

blank

Aforizmi i ditës – 27 mars 2023

Avoid popularity; it has many snares, and no real benefit.

William Penn

Shmangni popullaritetin; ka shumë gracka dhe asnjë përfitim të vërtetë.

William Penn

blank

Aforizmi i ditës – 26 mars 2023

I don’t know how to write love letters.

Frida Kahlo

Nuk di të shkruaj letra dashurie.

Frida Kahlo

blank

Aforizmi i ditës – 25 mars 2023

I like nonsense; it wakes up the brain cells.

Dr. Seuss

Më pëlqen marrëzia; ajo zgjon qelizat e trurit.

Dr Seuss

blank

Aforizmi i ditës – 24 mars 2023

Idealism increases in direct proportion to one’s distance from the problem.

John Galsworthy

Idealizmi rritet në përpjesëtim të drejtë me distancën e dikujt nga problemi.

John Galsworthy

blank

Aforizmi i ditës – 23 mars 2023

Just do the best you can. No one can do more than that.

John Wooden

Thjesht bëni më të mirën që mundeni. Askush nuk mund të bëjë më shumë se kaq.

John Wooden

blank

Aforizmi i ditës – 22 mars 2023

The more I see of the representatives of the people, the more I admire my dogs.

Alphonse de Lamartine

Sa më shumë shoh përfaqësuesit e popullit, aq më shumë i admiroj qentë e mi.

Alphonse de Lamartine

blank

Aforizmi i ditës- 21 mars 2023

You exist only in what you do.

Federico Fellini

Ju ekzistoni vetëm në atë që bëni.

Federico Fellini

blank

Aforizmi i ditës – 20 mars 2023

Faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe.

Voltaire

Besimi konsiston në të besuarit kur është përtej fuqisë së arsyes për të besuar.

Volteri

blank

Aforizmi i ditës – 19 mars 2023

It’s hard to be humble, when you’re as great as I am.

Muhammad Ali

Është e vështirë të jesh i përulur, kur je kaq i madh sa unë.

Muhamed Ali

blank

Aforizmi i ditës – 18 mars 2023

Who has a harder fight than he who is striving to overcome himself.

Thomas a Kempis

Kush ka një luftë më të vështirë se ai që përpiqet të kapërcejë veten.

Thomas dhe Kempis

blank

Aforizmi i ditës – 17 mars 2023

How far away the stars seem, and how far is our first kiss, and ah, how old my heart.

William Butler Yeats

Sa larg duken yjet dhe sa larg është puthja jonë e parë dhe ah, sa e vjetër është zemra ime.

William Butler Yeats


Send this to a friend