VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës- 12 korrik 2024

Marriage is an adventure, like going to war.

Gilbert K. Chesterton

Martesa është një aventurë, si të shkosh në luftë.

Gilbert K. Chesterton

Aforizmi i ditës- 11 korrik 2024

The pen is the tongue of the mind.

Horace

Pena është gjuha e mendjes.

Horace

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2024

Any excuse will serve a tyrant.

Aesop

Çdo justifikim do t’i shërbejë një tirani.

Ezopi

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2024

The only rock I know that stays steady, the only institution I know that works, is the family.

Lee Iacocca

I vetmi shkëmb të cilin unë e di që qëndron i patundur, i vetmi institucion i cili unë e di që funksionon është familja.

Lee Iacocca

Aforizmi i ditës – 8 korrik 2024

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Të jesh i dashuruar thellësisht nga dikush të jep forcë, ndërsa të duash dikë thellësisht të jep kurajo.

Lao Ce

Aforizmi i ditës – 6 korrik 2024

Of all the home remedies, a good wife is best.

Kin Hubbard

Nga të gjitha komoditetet shtëpiake, një grua e mirë është më e mira.

Kin Hubbard

Aforizmi i ditës- 5 korrik 2024

Man – a being in search of meaning.

Plato

Njeriu – një qenie në kërkim të kuptimit.

Platoni

Aforizmi i ditës – 4 korrik 2024

Independence is happiness.

Susan B. Anthony

Pavarësia është lumturi.

Susan B. Anthony

Aforizmi i ditës – 3 korrik 2024

I have but one lamp by which my feet are guided, and that is the lamp of experience.

Patrick Henry

Unë kam vetëm një llambë me të cilën udhëhiqen këmbët e mia dhe ajo është llamba e përvojës.

Patrik Henri

Aforizmi i ditës- 2 korrik 2024

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Charles Darwin

Një njeri që guxon të humbasë një orë kohë nuk e ka zbuluar vlerën e jetës.

Çarls Darvini

Aforizmi i ditës – 1 korrik 2024

Pains of love be sweeter far than all other pleasures are.

John Dryden

Dhimbjet e dashurisë qofshin më të ëmbla se të gjitha kënaqësitë e tjera.

John Dryden

Aforizmi i ditës – 30 qershor 2024

What’s done to children, they will do to society.

Karl A. Menninger

Atë që u bëhet fëmijëve, do t’ia bëjnë ata shoqërisë.

Karl A. Menninger


Send this to a friend