VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2019

All life is an experiment. The more experiments you make the better.
Ralph Waldo Emerson
E gjithë jeta është eksperiment. Sa më shumë eksperimente të bësh, aq më mirë.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 16 shkurt 2019

Love the giver more than the gift.
Brigham Young
Duaje dhuruesin më shumë se dhuratën.
Brigham Young

Aforizmi i ditës – 15 shkurt 2019

The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire.
Pamela Hansford Johnson
Qielli u thye si një vezë në perëndimin e plotë dhe uji mori zjarr.
Pamela Hansford Johnson

Aforizmi i ditës – 14 shkurt 2019

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
A. A. Milne
Nëse ti jeton për t’u bërë njëqind vjeçe, unë dua të jetoj për t’u bërë njëqind pa një ditë, kështu që unë kurrë nuk do të jetoj pa ty.
A. A. Milne

Aforizmi i ditës – 13 shkurt 2019

Sunsets are so beautiful that they almost seem as if we were looking through the gates of Heaven.
John Lubbock
Perëndimet janë aq të bukur sa duket sikur ne po shikojmë përmes portave të Parajsës.
John Lubbock

Aforizmi i ditës – 12 shkurt 2019

Art consists of limitation. The most beautiful part of every picture is the frame.
Gilbert K. Chesterton
Arti konsiston në kufizimin. Pjesa më e bukur e çdo pikture është korniza.
Gilbert K. Chesterton

Aforizmi i ditës – 11 shkurt 2019

The sky is the daily bread of the eyes.
Ralph Waldo Emerson
Qielli është buka e përditshme e syve.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 10 shkurt 2019

Life lived for tomorrow will always be just a day away from being realized.
Leo Buscaglia
Jeta e jetuar për të nesërmen do të jetë gjithmonë një ditë larg së qeni e realizuar.
Leo Buscaglia

Aforizmi i ditës – 9 shkurt 2019

The healthy man does not torture others – generally it is the tortured who turn into torturers.
Carl Jung
Njeriu i shëndetshëm nuk i torturon të tjerët – përgjithësisht është i torturuari ai që shndërrohet në torturues.
Carl Jung

Aforizmi i ditës – 8 shkurt 2019

There are years that ask questions and years that answer.
Zora Neale Hurston
Ka vite që bëjnë pyetje dhe vite që përgjigjen.
Zora Neale Hurston

Aforizmi i ditës – 6 shkurt 2019

Dreams are necessary to life.
Anais Nin
Ëndrrat janë të nevojshme për jetën.
Anais Nin

Aforizmi i ditës – 6 shkurt 2019

Waters are distilled out of Herbs, Flowers, Fruits, and Roots.
Nicholas Culpeper
Ujërat janë të filtruara nga Barërat,  Lulet, Frutat dhe Rrënjët.
Nicholas Culpeper