VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 24 korrik 2021

Our freedom can be measured by the number of things we can walk away from.

Vernon Howard

Liria jonë mund të matet me numrin e gjërave nga të cilat mund të largohemi.

Vernon Howard

blank

Aforizmi i ditës – 23 korrik 2021

Adventure is not outside man; it is within.

George Eliot

Aventura nuk është jashtë njeriut; është brenda.

George Eliot

blank

Aforizmi i ditës – 22 korrik 2021

Kind words produce happiness. How often have we ourselves been made happy by kind words, in a manner and to an extent which we are unable to explain!

Frederick William Faber

Fjalët e mira prodhojnë lumturi. Sa shpesh jemi lumturuar vetë me fjalë të mira, në një mënyrë dhe në një masë që nuk jemi në gjendje ta shpjegojmë!

Frederick William Faber

blank

Aforizmi i ditës – 21 korrik 2021

The mother art is architecture. Without an architecture of our own we have no soul of our own civilization.

Frank Lloyd Wright

Arti nënë është arkitektura. Pa një arkitekturë tonën nuk kemi shpirt të civilizimit tonë.

Frank Lloyd Wright

blank

Aforizmi i ditës – 20 korrik 2021

It is more shameful to distrust our friends than to be deceived by them.

Confucius

 

Është më e turpshme të mos u besojmë miqve tanë sesa të mashtrohemi prej tyre.

Confucius

blank

Aforizmi i ditës – 19 korrik 2021

A perpetual holiday is a good working definition of hell.

George Bernard Shaw

Një festë e përhershme është një përkufizim i mirë për ferrin.

George Bernard Shaw

blank

Aforizmi i ditës – 18 korrik 2021

When you step on the brakes your life is in your foot’s hands.

George Carlin

Kur ti shkel frenat, jeta jote është në duart e këmbës tënde.

George Carlin

blank

Aforizmi i ditës – 17 korrik 2021

There are some people so addicted to exaggeration that they can’t tell the truth without lying.

Josh Billings

Ka disa njerëz kaq të varur nga ekzagjerimi sa nuk mund të thonë të vërtetën pa gënjyer.

Josh Billings

blank

Aforizmi i ditës – 16 korrik 2021

Let us not pray to be sheltered from dangers but to be fearless when facing them.

Rabindranath Tagore

Le të mos lutemi që të jemi të mbrojtur nga rreziqet, por të jemi të patrembur kur përballemi me to.

Rabindranath Tagore

blank

Aforizmi i ditës – 15 korrik 2021

Imagination is the voice of daring. If there is anything Godlike about God it is that. He dared to imagine everything.

Henry Miller

Imagjinata është zëri i guximit. Nëse ka ndonjë gjë të ngjashme me Zotin për Zotin, ajo është. Ai guxoi të imagjinonte gjithçka.

Henry Miller

blank

Aforizmi i ditës – 14 korrik 2021

What was most significant about the lunar voyage was not that men set foot on the moon but that they set eye on the earth.

Norman Cousins

Ajo që ishte më domethënëse për udhëtimin hënor nuk ishte se njerëzit vunë këmbë në hënë, por që vunë sytë mbi tokë. 

Norman Cousins

blank

Aforizmi i ditës – 13 korrik 2021

He who would search for pearls must dive below.

John Dryden

Ai që do të kërkonte për perla duhet të zhytet poshtë.

John Dryden


Send this to a friend