VOAL

Please Wait...

Komentet

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/03/evrte-1.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-3-mars-2021/"]

Aforizmi i ditës – 3 mars 2021

Truth disappears with the telling of it.

Lawrence Durrell

E vërteta zhduket sapo ta tregosh.

Lawrence Durrell

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/03/kjbt-1.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-2-mars-2021/"]

Aforizmi i ditës – 2 mars 2021

This world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel.

Horace Walpole

Kjo botë është komedi për ata që mendojnë, tragjedi për ata që ndjejnë.

Horace Walpole

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/03/smtm.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-1-mars-2021/"]

Aforizmi i ditës – 1 mars 2021

The more horrifying this world becomes, the more art becomes abstract.

Ellen Key

Sa më e tmerrëshme bëhet kjo botë, aq më abstrakt bëhet arti.

Ellen Key

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/nkmnd.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-28-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 28 shkurt 2021

You can never plan the future by the past.

Edmund Burke

Nuk mund ta planifikoni të ardhmen nga e kaluara.

Edmund Burke

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/nsz.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-27-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 27 shkurt 2021

If God has allowed me to earn so much money, it is because He knows I give it all away.

Edith Piaf

Nëse Zoti më ka lejuar të fitoj kaq shumë para, këtë e bëri për shkak se Ai e di që unë i jap të gjitha.

Edith Piaf

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/krc.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-26-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 26 shkurt 2021

Dance is the hidden language of the soul of the body.

Martha Graham

Kërcimi është gjuha e fshehur e shpirtit dhe e trupit.

Martha Graham

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/frk.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-25-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 25 shkurt 2021

I fear the Greeks, even when they bring gifts.

Virgil

Iu druaj grekëve, madje edhe kur ata sjellin dhurata.

Virgil

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/shprs.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-24-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 24 shkurt 2021

Hope is independent of the apparatus of logic.

Norman Cousins

Shpresa është e pavarur nga aparati i logjikës.

Norman Cousins

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/njpsm-7.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-23-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 23 shkurt 2021

A pessimist is a man who tells the truth prematurely.

Cyrano de Bergerac

Pesimisti është një njeri që e thotë të vërtetën para kohe.

Cyrano de Bergerac

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/vshtrs.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/afoirizmi-i-dites-22-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 22 shkurt 2021

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.

John Maynard Keynes

Vështirësia gjendet jo aq shumë në zhvillimin e ideve të reja sesa në ikjen prej të vjetrave.

John Maynard Keynes

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/shnjp.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-21-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 21 shkurt 2021

The first sign of corruption in a society that is still alive is that the end justifies the means.

Georges Bernanos

Shenja e parë e korrupsionit në një shoqëri ende të gjallë është se fundi justifikon mjetet.

Georges Bernanos

 

[easy-share buttons="facebook,google,twitter" image="https://www.voal.ch/wp-content/uploads/2021/02/tdm.jpg" counters=0 native="no" url="https://www.voal.ch/aforizmi-i-dites-20-shkurt-2021/"]

Aforizmi i ditës – 20 shkurt 2021

To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do not know, that is true knowledge.

Nicolaus Copernicus

Të dimë atë që ne e dimë, dhe të dimë se ne nuk e dimë atë që nuk e dimë, kjo është dija e vërtetë.

Nicolaus Copernicus