VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 7 prill 2020

Life is the flower for which love is the honey.

Victor Hugo

Jeta është një lule për të cilën dashuria është mjalta.

Victor Hugo

 

Aforizmi i ditës – 6 prill 2020

A clear conscience is usually the sign of a bad memory.

Steven Wright

Një ndërgjegje e pastër është zakonisht shenja e një kujtese të keqe.

Steven Wright

 

Aforizmi i ditës – 5 prill 2020

There is always room at the top.

Daniel Webster

Ka gjithmonë vend në majë.

Daniel Webster

 

Aforizmi i ditës – 4 prill 2020

Religion and art spring from the same root and are close kin. Economics and art are strangers.

Nathaniel Hawthorne

Religjioni dhe arti burojnë nga e njëjta rrënjë dhe janë të afërm të ngushtë. Ekonomia dhe arti janë të huaj.

 

Aforizmi i ditës – 3 prill 2020

There is only one kind of love, but there are a thousand imitations.

Francois de La Rochefoucauld

Ka vetëm një lloj dashurie, por ka një mijë imitime.

Francois de La Rochefoucauld

Aforizmi i ditës – 2 prill 2020

What would be ugly in a garden constitutes beauty in a mountain.

Victor Hugo

Ajo që do të ishte e shëmtuar në një kopsht përbën bukurinë në një mal.

Victor Hugo

 

Aforizmi i ditës – 1 prill 2020

Man – a being in search of meaning.

Plato

Njeriu – një qenie në kërkim të kuptimit.

Plato

 

Aforizmi i ditës – 31 mars 2020

Art is dangerous. It is one of the attractions: when it ceases to be dangerous you don’t want it.

Duke Ellington

Arti është i rrezikshëm. Ai është njëri prej tundimeve: kur pushon së qeni i rrezikshëm, ti nuk e do atë.

Duke Ellington

Aforizmi i ditës – 30 mars 2020

One man is equivalent to all Creation. One man is a World in miniature.

Albert Pike

Një njeri është i barasvlershëm me gjithë Krijimin. Një njeri është një Botë në miniaturë.

Albert Pike

 

Aforizmi i ditës – 29 mars 2020

Artistic temperament is the disease that afflicts amateurs.

Gilbert K. Chesterton

Temperamenti artistik është sëmundja që i prek amatorët.

Gilbert K. Chesterton

 

Aforizmi i ditës – 28 mars 2020

Art must take reality by surprise.

Francoise Sagan

Arti duhet ta kapë realitetin në befasi.

Francoise Sagan

 

Aforizmi i ditës – 27 mars 2020

I learn something every time I go into the mountains.

Michael Kennedy

Unë mësoj diçka sa herë që shkoj në male.

Michael Kennedy