VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2019

The only time a woman really succeeds in changing a man is when he is a baby.

Natalie Wood

E vetmja herë që një grua ka vërtet sukses në ndryshimin e një burri është kur ai është foshnjë.

Natalie Wood

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2019

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Mahatma Gandhi

Në fillim ata të shpërfillin ty, pastaj ata të përqeshin ty, pastaj ata të luftojnë ty, pastaj ti fiton.

Mahatma Gandhi

 

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2019

Behind every great fortune lies a great crime.

Honore de Balzac

Përtej çdo pasurie të madhe qëndron një krim i madh.

Honore de Balzac

 

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2019

The truth is more important than the facts.

Frank Lloyd Wright

E vërteta është më e rëndësishme se faktet.

Frank Lloyd Wright

 

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2019

Some people are always grumbling because roses have thorns; I am thankful that thorns have roses.

Alphonse Karr

Disa njerëz janë ankues ngaqë trëndafilat kanë gjemba; unë jam falënderues që gjembat kanë trëndafila.

Alphonse Karr

 

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2019

I am a part of everything that I have read.

Theodore Roosevelt

Unë jam një pjesë e gjithçkaje që kam lexuar.

Theodore Roosevelt

 

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2019

Unless a tree has borne blossoms in spring, you will vainly look for fruit on it in autumn.

Walter Scott

Nëse një pemë nuk ka çelur lule në pranverë, ti më kot pret frute të saj në vjeshtë.

Walter Scott

 

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2019

Silence is the sleep that nourishes wisdom.

Francis Bacon

Heshtja është gjumi që ushqen zgjuarsinë.

Francis Bacon

 

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2019

The highest result of education is tolerance.

Helen Keller

Rezultati më i lartë i shkollimit është toleranca.

Helen Keller

 

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2019

To the artist there is never anything ugly in nature.

Auguste Rodin

Për artistin nuk ka kurrë ndonjë gjë të shëmtuar në natyrë.

Auguste Rodin

 

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2019

Water, air, and cleanness are the chief articles in my pharmacy.

Napoleon Bonaparte

Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.

Napoleon Bonaparte

 

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2019

Big words seldom accompany good deeds.

Charlotte Whitton

Fjalët e mëdha rrallë shoqërohen me bëma të mira.

Charlotte Whitton