VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 3 dhjetor 2022

Fill your paper with the breathings of your heart.

William Wordsworth

Mbushe letrën tënde me frymëmarrjet e zemrës sate.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2022

Conflict cannot survive without your participation.

Wayne Dyer

Konflikti nuk mund të mbijetojë pa pjesëmarrjen tuaj.

Wayne Dyer

blank

Aforizmi i ditës – 1 dhjetor 2022

It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

J. R. R. Tolkien

Është puna që nuk ka filluar kurrë ajo që kërkon më shumë kohë për ta përfunduar.

J. R. R. Tolkien

blank

Aforizmi i ditës – 30 nëntor 2022

People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.

Theodore Roosevelt

Njerëzit pyesin ndryshimin midis një udhëheqësi dhe një shefi. Udhëheqësi udhëheq, dhe shefi drejton.

Theodore Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2022

Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it can increase in quantity and, hopefully, in value.

Louis L’Amour

Dija është si paraja: për të qenë me vlerë ajo duhet të qarkullojë, dhe në qarkullim mund të rritet në sasi dhe, shpresojmë, në vlerë.

Louis L’Amour

blank

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2022

Your ordinary acts of love and hope point to the extraordinary promise that every human life is of inestimable value.

Desmond Tutu

Veprimet tuaja të zakonshme të dashurisë dhe shpresës tregojnë për premtimin e jashtëzakonshëm se çdo jetë njerëzore është me vlerë të paçmueshme.

Desmond Tutu

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2022

There is an immeasurable distance between late and too late.

Og Mandino

Ka një distancë të pamatshme midis vonë dhe shumë vonë.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2022

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

Robert Frost

Duke punuar me përkushtim tetë orë në ditë, ju mund të bëheni shef dhe të punoni dymbëdhjetë orë në ditë.

Robert Frost

blank

Aforizmi i ditës – 25 nüentor 2022

Reason is our soul’s left hand, faith her right.

John Donne

Arsyeja është dora e majtë e shpirtit tonë, besimi e djathta e saj.

John Donne

blank

Aforizmi i ditës – 24 nëntor 2022

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Henry David Thoreau

Fara më e vogël e besimit është më e mirë se fryti më i madh i lumturisë.

Henri David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 23 nëntor 2022

It is madness for sheep to talk peace with a wolf.

Thomas Fuller

Është çmenduri që delet të flasin për paqe me një ujk.

Thomas Fuller

blank

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2022

Art requires philosophy, just as philosophy requires art. Otherwise, what would become of beauty?

Paul Gauguin

Arti kërkon filozofi, ashtu si filozofia kërkon art. Përndryshe, çfarë do të bëhej me bukurinë?

Paul Gauguin


Send this to a friend