VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 18 maj 2022

Always be a poet, even in prose.

Charles Baudelaire

Ji gjithmonë poet, madje edhe në prozë.

Charles Baudelaire

 

blank

Aforizmi i ditës – 17 maj 2022

I am dying from the treatment of too many physicians.

Alexander the Great

Unë po vdes nga trajtimi i shumë mjekëve.

Aleksandri i Madh

blank

Aforizmi i ditës – 16 maj 2022

Friends are thieves of time.

Francis Bacon

Miqtë janë hajdutë të kohës.

Francis Bacon

blank

Aforizmi i ditës – 15 maj 2022

He who is a slave to his stomach seldom worships God.

Saadi

Ai që është rob i stomakut të tij rrallë e adhuron Zotin.

Saadi

blank

Aforizmi i ditës – 14 maj 2022

If you do not think about your future, you cannot have one.

John Galsworthy

Nëse nuk mendoni për të ardhmen tuaj, nuk mund ta keni një të tillë.

John Galsworthy

blank

Aforizmi i ditës – 13 maj 2022

The sun, the earth, love, friends, our very breath are parts of the banquet.

Rebecca Harding Davis

Dielli, toka, dashuria, miqtë, vetë fryma jonë janë pjesë e banketit.

Rebecca Harding Davis

blank

Aforizmi i ditës – 12 maj 2022

Theories are always very thin and insubstantial, experience only is tangible.

Hosea Ballou

Teoritë janë gjithmonë shumë të holla dhe jo thelbësore, vetëm përvoja është e prekshme.

Hosea Ballou

blank

Aforizmi i ditës – 11 maj 2022

Be not a slave of words.

Thomas Carlyle

Mos ji skllav i fjalëve.

Thomas Carlyle

blank

Aforizmi i ditës – 10 maj 2022

But men never violate the laws of God without suffering the consequences, sooner or later.

Lydia M. Child

Por njerëzit nuk i shkelin kurrë ligjet e Zotit pa vuajtur pasojat, herët a vonë. 

Lydia M. Child

blank

Aforizmi i ditës – 9 maj 2022

It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.

Harry S Truman

Është e mahnitshme se çfarë mund të arrini nëse nuk ju intereson se kush përfiton.

Harry S Truman

blank

Aforizmi i ditës – 8 maj 2022

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.

William Makepeace Thackeray

Nëna është emri i Zotit në buzët dhe zemrat e fëmijëve të vegjël.

William Makepeace Thackeray

blank

Aforizmi i ditës – 7 maj 2022

The more I think about it, the more I realize there is nothing more artistic than to love others.

Vincent Van Gogh

Sa më shumë e mendoj, aq më shumë kuptoj se nuk ka asgjë më artistike sesa të duash të tjerët.

Vincent Van Gogh


Send this to a friend