VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 22 janar 2022

Defeat may serve as well as victory to shake the soul and let the glory out.

Edwin Markham

Humbja mund të shërbejë si fitore për të tronditur shpirtin dhe për ta lënë lavdinë jashtë.

Edwin Markham

blank

Aforizmi i ditës – 21 janar 2022

God creates out of nothing. Wonderful you say. Yes, to be sure, but he does what is still more wonderful: he makes saints out of sinners.

Soren Kierkegaard

Zoti krijon nga asgjëja. E mrekullueshme thua. Po, sigurisht, por ai bën atë që është edhe më e mrekullueshme: ai bën shenjtorë nga mëkatarët.

Soren Kierkegaard

blank

Aforizmi i ditës – 20 janar 2022

A single twig breaks, but the bundle of twigs is strong.

Tecumseh

Një degëz e vetme thyhet, por tufa e degëve është e fortë.

Tecumseh

blank

Aforizmi i ditës – 19 janar 2022

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.

Ernest Hemingway

Bota i thyen të gjithë, dhe më pas, disa janë të fortë në vendet e thyera.

Ernest Hemingway

blank

Aforizmi i ditës – 18 janar 2022

The power to question is the basis of all human progress.

Indira Gandhi

Fuqia për të pyetur është baza e gjithë përparimit njerëzor.

Indira Gandhi

blank

Aforizmi i ditës – 17 janar 2022

I do not judge, I only chronicle.

John Singer Sargent

Unë nuk gjykoj, bëj vetëm kronikë.

John Singer Sargent

blank

Aforizmi i ditës – 16 janar 2022

Know thy self, know thy enemy. A thousand battles, a thousand victories.

Sun Tzu

Njihe veten tënde, njihe armikun tënd. Një mijë beteja, një mijë fitore.
Sun Tzu
blank

Aforizmi i ditës – 15 janar 2022

Living well is the best revenge.

George Herbert

Të jetosh mirë është revanshi më i mirë.

George Herbert

blank

Aforizmi i ditës – 14 janar 2022

Into each life some rain must fall.

Henry Wadsworth Longfellow

Në çdo jetë duhet të bjerë pak shi.

Henry Wadsworth Longfellow

blank

Aforizmi i ditës – 13 janar 2022

We are more often frightened than hurt; and we suffer more from imagination than from reality.

Lucius Annaeus Seneca

Ne jemi më shpesh të frikësuar sesa të lënduar; dhe ne vuajmë më shumë nga imagjinata sesa nga realiteti.

Lucius Annaeus Seneca

blank

Aforizmi i ditës – 12 janar 2022

Not life, but good life, is to be chiefly valued.

Socrates

Jo jeta, por jeta e mirë, duhet vlerësuar kryesisht.

Sokrati

blank

Aforizmi i ditës – 11 janar 2022

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Swami Sivananda

Vendoseni zemrën, mendjen dhe shpirtin tuaj edhe në veprimet tuaja më të vogla. Ky është sekreti i suksesit.

Swami Sivananda


blank
blank
Send this to a friend