VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 23 maj 2024

Rather than love, than money, than fame, give me truth.

Henry David Thoreau

Më mirë se dashurinë, se paratë, se famën, ma jep mua të vërtetën.

Henri David Thoreau

Aforizmi i ditës – 22 maj 2024

Even a genius cannot completely resist his Zeitgeist, the spirit of his time.

Viktor E. Frankl

Edhe një gjeni nuk mund t’i rezistojë plotësisht Zeitgeist-it të tij, shpirtit të kohës së tij.

Viktor E. Frankl

Aforizmi i ditës- 21 maj 2024

All things are artificial, for nature is the art of God.

Thomas Browne

Të gjitha gjërat janë artificiale, sepse natyra është arti i Zotit.

Thomas Browne

Aforizmi i ditës – 20 maj 2024

He knew the lie of silence to be as evil as the lie of speech.

Gilbert Parker

Ai e dinte që gënjeshtra e heshtjes ishte po aq e keqe sa gënjeshtra e fjalës.

Gilbert Parker

Aforizmi i ditës- 19 maj 2024

Little things affect little minds.

Benjamin Disraeli

Gjërat e vogla ndikojnë në mendjet e vogla.

Benjamin Disraeli

Aforizmi i ditës – 18 maj 2024

Always be a poet, even in prose.

Charles Baudelaire

Të jesh gjithmonë poet, qoftë edhe në prozë.

Charles Baudelaire

Aforizmi i ditës – 17 maj 2024

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.

Alexander the Great

Mos harroni se nga sjellja e secilit varet fati i të gjithëve.

Aleksandri i Madh

Aforizmi i ditës – 16 maj 2024

Silence is the sleep that nourishes wisdom.

Francis Bacon

Heshtja është gjumi që ushqen mençurinë.

Francis Bacon

Aforizmi i ditës – 15 maj 2024

When the belly is empty, the body becomes spirit; and when it is full, the spirit becomes body.

Saadi

Kur barku është bosh, trupi bëhet shpirt; dhe kur mbushet, shpirti bëhet trup.

Saadi

Aforizmi i ditës – 14 maj 2024

It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so.

Hosea Ballou

Është e lehtë të jesh i bukur; është e vështirë të dukesh kështu.

Hosea Ballou

Aforizmi i ditës- 13 maj 2024

The sun, the earth, love, friends, our very breath are parts of the banquet.

Rebecca Harding Davis

Dielli, toka, dashuria, miqtë, vetë fryma jonë janë pjesë e banketit.

Rebecca Harding Davis

Aforizmi i ditës – 12 maj 2024

Good humor is one of the best articles of dress one can wear in society.

William Makepeace Thackeray

Humori i mirë është një nga veshjet më të mira që mund të veshësh në shoqëri.

William Makepeace Thackeray


Send this to a friend