VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 26 qershor 2022

Life has its own hidden forces which you can only discover by living.

Soren Kierkegaard

Jeta ka forcat e veta të fshehura të cilat mund t’i zbulosh vetëm duke jetuar.

Soren Kierkegaard

blank

Aforizmi i ditës – 25 qershor 2022

The heart is forever inexperienced.

Henry David Thoreau

Zemra është gjithmonë e papërvojë.

Henry David Thoreau

blank

Aforizmi i ditës – 24 qershor 2022

I never did a day’s work in my life. It was all fun.

Thomas A. Edison

Nuk kam bërë asnjë ditë punë në jetën time. Ishte gjithçka argëtim.

Thomas A. Edison

blank

Aforizmi i ditës – 23 qershor 2022

The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

Friedrich Nietzsche

Njeriu i ditur duhet të jetë në gjendje jo vetëm t’i dojë armiqtë e tij, por edhe të urrejë miqtë e tij.

Friedrich Nietzsche

blank

Aforizmi i ditës – 22 qershor 2022

Forgiveness says you are given another chance to make a new beginning.

Desmond Tutu

Falja thotë se ju jepet një mundësi tjetër për të bërë një fillim të ri.

Desmond Tutu

blank

Aforizmi i ditës – 21 qershor 2022

The air of ideas is the only air worth breathing.

Edith Wharton

Ajri i ideve është i vetmi ajër që ia vlen ta frymosh.

Edith Wharton

blank

Aforizmi i ditës – 20 qershor 2022

It is better to fail in originality than to succeed in imitation.

Herman Melville

Është më mirë të dështosh në origjinalitet sesa të kesh sukses në imitim.

Herman Melville

blank

Aforizmi i ditës – 19 qershor 2022

Silence remains, inescapably, a form of speech.

Susan Sontag

Heshtja mbetet, në mënyrë të pashmangshme, një formë e të folurit.

Susan Sontag

blank

Aforizmi i ditës – 18 qershor 2022

This City is what it is because our citizens are what they are.

Plato

Ky qytet është ai që është sepse qytetarët tanë janë ata që janë.

Platoni

blank

Aforizma e ditës – 17 qershor 2022

One who is too insistent on his own views, finds few to agree with him.

Lao Tzu

Ai që është shumë këmbëngulës në pikëpamjet e veta, gjen pak njerëz që pajtohen me të. 

Lao Tzu

blank

Aforizmi i ditës – 16 qershor 2022

Power does not corrupt. Fear corrupts… perhaps the fear of a loss of power.

John Steinbeck

Pushteti nuk korrupton. Frika korrupton… ndoshta frika e humbjes së pushtetit.

John Steinbeck

blank

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2022

Age is not important unless you’re a cheese.

Helen Hayes

Mosha nuk është e rëndësishme nëse nuk je djathë.

Helen Hayes


Send this to a friend