VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 3 mars 2024

God will never reject you. Whether you accept Him is your decision.

Charles Stanley

Zoti nuk do t’ju refuzojë kurrë. Nëse e pranoni Atë është vendimi juaj.

Charles Stanley

Aforizmi i ditës- 2 mars 2024

They always win who side with God.

Frederick William Faber

Fitojnë gjithmonë ata që janë përkrah Zotit.

Frederick William Faber

Aforizmi i ditës – 1 mars 2024

We are made to know and love God.

Nicolas Malebranche

Ne jemi bërë për ta njohur dhe për ta dashur Zotin.

Nicolas Malebranche

Aforizmi i ditës – 29 shkurt 2024

The soul can split the sky in two and let the face of God shine through.

Edna St. Vincent Millay

Shpirti mund ta ndajë qiellin në dysh dhe ta lërë fytyrën e Zotit të shkëlqejë.

Edna St. Vincent Millay

Aforizmi i ditës – 28 shkurt 2024

Each one of us is an outlet to God and an inlet to God.

Ernest Holmes

Secili prej nesh është një dalje për te Zoti dhe një hyrje për te Zoti.

Ernest Holmes

Aforizmi i ditës – 27 shkurt 2024

God is bigger than people think.

Jimmy Dean

Zoti është më i madh nga sa mendojnë njerëzit.

Jimmy Dean

Aforizmi i ditës – 26 shkurt 2024

God is in the sadness and the laughter, in the bitter and the sweet.

Neale Donald Walsch

Zoti është në trishtimin dhe të qeshurën, në të hidhurën dhe të ëmblën.

Neale Donald Walsch

Aforizmi i ditës- 25 shkurt 2024

If two wrongs don’t make a right, try three.

Laurence J. Peter

Nëse dy veprime të gabuara nuk bëjnë një veprim të drejtë, provo të tretin.

Laurence J. Peter

Aforizmi i ditës- 24 shkurt 2024

Some of God’s greatest gifts are unanswered prayers.

Garth Brooks

Disa nga dhuratat më të mëdha të Zotit janë lutjet pa përgjigje.

Garth Brooks

Aforizmi i ditës – 23 shkurt 2024

Young man, young man, your arm’s too short to box with God.

James Weldon Johnson

Djalosh, djalosh, krahu yt është shumë i shkurtër për të boksuar me Zotin.

James Weldon Johnson

Aforizmi i ditës – 22 shkurt 2024

Start with God – the first step in learning is bowing down to God; only fools thumb their noses at such wisdom and learning.

King Solomon

Fillo me Zotin – hapi i parë në të mësuar është përkulja ndaj Zotit; vetëm budallenjtë e ngrenë hundën ndaj të tillë mençurie dhe mësimi.

Mbreti Solomon

Aforizmi i ditës- 21 shkurt 2024

God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants his footsteps in the sea, and rides upon the storm.

William Cowper

Zoti lëviz në një mënyrë misterioze, mrekullitë e Tij për të kryer. Ai mbjell hapat e tij në det dhe kalëron mbi stuhinë.

William Cowper


Send this to a friend