VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 27 shtator 2020

A person’s a person, no matter how small.

Dr. Seuss

Një person është një person, sado i vogël.

Dr. Seuss

Aforizmi i ditës – 26 shtator 2020

The past always looks better than it was. It’s only pleasant because it isn’t here.

Finley Peter Dunne

E shkuara duket gjithmonë më e bukur se ishte. Është e pëlqyer vetëm sepse nuk është e pranishme.

Finley Peter Dunne

 

Aforizmi i ditës – 25 shtator 2020

Your heaviest artillery will be your will to live. Keep that big gun going.

Norman Cousins

Artileria jote më e rëndë do të jetë vullneti yt për të jetuar. Mbaje gjithnjë këtë armë të madhe.

Norman Cousins

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2020

Happy is the man whom the Muses love: sweet speech flows from his mouth.

Hesiod

I lumtur është njeriu që e duan muzat: nga goja e tij rrjedh një fjalë e ëmbël.

Hesiod

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2020

I often quote myself. It adds spice to my conversation.

George Bernard Shaw

Unë shpesh citoj veten time. Kjo më shton ca erëza në bisedën time.

George Bernard Shaw

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2020

With foxes we must play the fox.

Thomas Fuller

Me dhelprat duhet të luajmë dhelprën.

Thomas Fuller

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2020

If you want to gather honey, don’t kick over the beehive.

Dale Carnegie

Në qoftë se ti dëshiron të mbledhësh mjaltë, mos e shqelmo kosheren.

Dale Carnegie

 

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2020

The privilege of a lifetime is being who you are.

Joseph Campbell

Privilegji i një jete të tërë është të jesh ai që je.

Joseph Campbell

 

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2020

He is not a lover who does not love forever.

Euripides

Nuk është i dashur ai që nuk dashuron përgjithmonë.

Euripides

 

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2020

Why should I be unhappy? Every parcel of my being is in full bloom.

Rumi

Pse u dashka të jem i palumtur? Çdo ngastër e qenies sime është në lulëzim të plotë.

Rumi

 

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2020

In art, the obvious is a sin.

Edward Dmytryk

Në art qartësia është mëkat.

Edward Dmytryk

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2020

The heresy of one age becomes the orthodoxy of the next.

Helen Keller

Herezia e një moshe bëhet ortodoksia e tjetrës.

Helen Keller


Send this to a friend