VOAL

VOAL

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 8 dhjetor 2022

Fame is like caviar, you know – it’s good to have caviar but not when you have it at every meal.

Marilyn Monroe

Fama është si havjar, ju e dini – është mirë të kesh havjar, por jo kur e ke në çdo vakt.

Marilyn Monroe

blank

Aforizmi i ditës – 7 dhjetor 2022

Love is a smoke made with the fume of sighs.

William Shakespeare

Dashuria është një tym i bërë prej psherëtimave.

William Shakespeare

blank

Aforizmi i ditës – 6 dhjetor 2022

Leadership is influence.

John C. Maxwell

Udhëheqja është ndikim.

John C. Maxwell

blank

Aforizmi i ditës – 5 dhjetor 2022

Civilization began the first time an angry person cast a word instead of a rock.

Sigmund Freud

Qytetërimi filloi herën e parë që një person i zemëruar hodhi një fjalë në vend të një guri.

Sigmund Freud

blank

Aforizmi i ditës – 4 dhjetor 2022

Tomorrow is only found in the calendar of fools.

Og Mandino

E nesërmja gjendet vetëm në kalendarin e budallenjve.

Og Mandino

blank

Aforizmi i ditës – 3 dhjetor 2022

Fill your paper with the breathings of your heart.

William Wordsworth

Mbushe letrën tënde me frymëmarrjet e zemrës sate.

William Wordsworth

blank

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2022

Conflict cannot survive without your participation.

Wayne Dyer

Konflikti nuk mund të mbijetojë pa pjesëmarrjen tuaj.

Wayne Dyer

blank

Aforizmi i ditës – 1 dhjetor 2022

It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

J. R. R. Tolkien

Është puna që nuk ka filluar kurrë ajo që kërkon më shumë kohë për ta përfunduar.

J. R. R. Tolkien

blank

Aforizmi i ditës – 30 nëntor 2022

People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.

Theodore Roosevelt

Njerëzit pyesin ndryshimin midis një udhëheqësi dhe një shefi. Udhëheqësi udhëheq, dhe shefi drejton.

Theodore Roosevelt

blank

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2022

Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it can increase in quantity and, hopefully, in value.

Louis L’Amour

Dija është si paraja: për të qenë me vlerë ajo duhet të qarkullojë, dhe në qarkullim mund të rritet në sasi dhe, shpresojmë, në vlerë.

Louis L’Amour

blank

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2022

Your ordinary acts of love and hope point to the extraordinary promise that every human life is of inestimable value.

Desmond Tutu

Veprimet tuaja të zakonshme të dashurisë dhe shpresës tregojnë për premtimin e jashtëzakonshëm se çdo jetë njerëzore është me vlerë të paçmueshme.

Desmond Tutu

blank

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2022

There is an immeasurable distance between late and too late.

Og Mandino

Ka një distancë të pamatshme midis vonë dhe shumë vonë.

Og Mandino


Send this to a friend