VOAL

VOAL

Komentet

Aforizmi i ditës – 22 prill 2024

This is the most joyful day that ever I saw in my pilgrimage on earth.

Donald Cargill

Kjo është dita më e gëzueshme që kam parë ndonjëherë në pelegrinazhin tim në tokë.

Donald Cargill

Aforizmi i ditës – 21 prill 2024

Better remain silent, better not even think, if you are not prepared to act.

Annie Besant

Më mirë hesht, më mirë as mos mendo, nëse nuk je i përgatitur për të vepruar. 

Annie Besant

Aforizmi i ditës – 20 prill 2024

We must first pray, that God would make us wise; before we can wish, he would make us happy.

Joseph Hall

Së pari duhet të lutemi që Zoti të na bëjë të mençur; para se mund të dëshirojmë, ai do të na bënte të lumtur.
Joseph Hall

Aforizmi i ditës – 19 prill 2024

When love is not madness, it is not love.

Pedro Calderon de la Barca

Kur dashuria nuk është çmenduri, nuk është dashuri.

Pedro Calderon de la Barca

Aforizmi i ditës – 18 prill 2024

A false friend and a shadow attend only while the sun shines.

Benjamin Franklin

Një mik i rremë dhe një hije marrin pjesë vetëm kur dielli shkëlqen.

Benjamin Franklin

Aforizmi i ditës – 17 prill 2024

In France, cooking is a serious art form and a national sport.

Julia Child

Në Francë, gatimi është një formë serioze arti dhe një sport kombëtar.

Julia Child

Aforizmi i ditës – 16 prill 2024

Home is any four walls that enclose the right person.

Helen Rowland

Shtëpi është çdo katër mure që mbyllin personin e duhur.

Helen Rowland

Aforizmi i ditës – 15 prill 2024

Inflation is taxation without legislation.

Milton Friedman

Inflacioni është tatim pa legjislacion.

Milton Friedman

Aforizmi i ditës – 14 prill 2024

Jump, and you will find out how to unfold your wings as you fall.

Ray Bradbury

Hidhu dhe do të zbulosh si t’i shpalosësh krahët ndërsa bie.

Ray Bradbury

Aforizmi i ditës – 13 prill 2024

The romantic embrace can only be compared with music and with prayer.

Havelock Ellis

Përqafimi romantik mund të krahasohet vetëm me muzikën dhe me lutjet.

Havelock Ellis

Aforizmi i ditës – 12 prill 2024

It was pride that changed angels into devils; it is humility that makes men as angels.

Saint Augustine

Ishte krenaria ajo që i ndryshoi engjëjt në djaj; është përulësia ajo që i bën njerëzit si engjëj.

Shën Agustini

Aforizmi i ditës – 11 prill 2024

It is lovely, when I forget all birthdays, including my own, to find that somebody remembers me.

Ellen Glasgow

Është bukur kur harroj të gjitha ditëlindjet, përfshirë edhe timen, të shoh se dikush më kujton mua.

Ellen Glasgow


Send this to a friend