VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 17 prill 2021

Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys.

P. J. O’Rourke

Tî japësh para dhe pushtet qeverisë është sikur t’iu japësh usiki dhe çelësat e veturës djemve adoleshentë.

P. J. O’Rourke

 

blank

Aforizmi i ditës – 16 prill 2021

Come live in my heart, and pay no rent.

Samuel Lover

Eja jeto në zemrën time dhe mos e paguaj qiranë.

Samuel Lover

 

blank

Aforizmi i ditës – 15 prill 2021

I am favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it’s possible.

Milton Friedman

Unë jam në favor të shkurtimit të taksave në çdo rrethanë, me çdo pretekst, për çdo arsye, kurdoherë që është e mundur.

Milton Friedman

 

blank

Aforizmi i ditës – 14 prill 2021

Leave no stone unturned.

Euripides

Mos lër gur pa lëvizur.

Euripides

 

blank

Aforizmi i ditës – 13 prill 2021

The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago… had they happened to be within the reach of predatory human hands.

Havelock Ellis

Dielli, hëna dhe yjet do të ishin zhdukur qyshkur… po të kishin qenë brenda rrezes së duarve grabitqare njerëzore.

Havelock Ellis

 

blank

Aforizmi i ditës – 12 prill 2021

There is nothing on earth divine except humanity.

Walter Savage Landor

Nuk ka asgjë hyjnore në tokë përveç njerëzimit.

Walter Savage Landor

 

blank

Aforizmi i ditës – 11 prill 2021

Peace if possible, truth at all costs.

Martin Luther

Paqen nëse është e mundur, të vërtetën me çdo kusht.

Martin Luther

 

blank

Aforizmi i ditës – 10 prill 2021

Tears are often the telescope by which men see far into heaven.

Henry Ward Beecher

Lotët janë shpesh teleskopi me të cilin njerëzit shohin larg në qiell.

Henry Ward Beecher

 

blank

Aforizmi i ditës – 9 prill 2021

I have no riches but my thoughts. Yet these are wealth enough for me.

Sara Teasdale

Unë nuk kam pasuri të tjera përveç mendimeve të mia. Gjithsesi ato janë mjaft për mua.

Sara Teasdale

blank

Aforizmi i ditës – 8 prill 2021

The present time has one advantage over every other – it is our own.

Charles Caleb Colton

Koha e tashme ka një avantazh mbi çdo kohë tjetër – është e jona.

Charles Caleb Colton

blank

Aforizmi i ditës – 7 prill 2021

Behold, my friends, the spring is come; the earth has gladly received the embraces of the sun, and we shall soon see the results of their love!

Sitting Bull

Ja, miqtë e mi, pranvera erdhi; toka me kënaqësi ka marrë përqafimet e diellit dhe së shpejti do të shohim rezultatet e dashurisë së tyre!

Sitting Bull

 

blank

Aforizmi i ditës – 6 prill 2021

Many of our prayers were not answered, and for this we are now grateful.

William Feather

Shumë nga lutjet tona nuk kanë marrë përgjigje, prandaj ne jemi tani mirënjohës.

William Feather

 


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend