VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 22 janar 2021

I am no bird; and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.

Charlotte Bronte

Unë nuk jam zog; dhe asnjë rrjetë nuk më zë në grackë; Unë jam një qenie njerëzore e lirë me një vullnet të pavarur.

Charlotte Bronte

Aforizmi i ditës – 21 janar 2021

A forest bird never wants a cage.

Henrik Ibsen

Një zog pylli kurrë nuk e dëshiron kafazin.

Henrik Ibsen

Aforizmi i ditës – 20 janar 2021

Storms make trees take deeper roots.

Dolly Parton

Stuhitë i detyrojnë pemët t’i thellojnë rrënjët.

Dolly Parton

 

Aforizmi i ditës – 19 janar 2021

The world can only be grasped by action, not by contemplation.

Jacob Bronowski

Bota mund të zotërohet vetëm nëpërmjet veprimit, jo nëpërmjet soditjes.

Jacob Bronowski

 

Aforizmi i ditës – 18 janar 2021

Marriage is an adventure, like going to war.

Gilbert K. Chesterton

Martesa është aventurë, si të shkosh në luftë.

Gilbert K. Chesterton

 

Aforizmi i ditës – 17 janar 2021

Nothing is more despicable than respect based on fear.

Albert Camus

Asgjë nuk është më e urryer se respekti i bazuar në frikë.

Albert Camus

 

Aforizmi i ditës – 16 janar 2021

All cruelty springs from weakness.

Lucius Annaeus Seneca

E gjithë mizoria buron nga dobësia.

Lucius Annaeus Seneca

 

Aforizmi i ditës – 15 maj 2021

The earth has received the embrace of the sun and we shall see the results of that love.

Sitting Bull

Toka ka marrë ledhatimin e diellit dhe ne do të shikojmë rezultatet e asaj dashurie.

Sitting Bull

 

Aforizmi i ditës – 14 janar 2021

Hope, like faith, is nothing if it is not courageous; it is nothing if it is not ridiculous.

Thornton Wilder

Shpresa, si besimi, nuk është asgjë nëse nuk është guximtare; nuk është asgjë nëse nuk është qesharake.

Thornton Wilder

Aforizmi i ditës – 13 janar 2021

When the belly is empty, the body becomes spirit; and when it is full, the spirit becomes body.

Saadi

Kur barku është bosh, trupi bëhet shpirt; dhe kur ai është plot, shpirti bëhet trup.

Saadi

Aforizmi i ditës – 12 janar 2021

Art is much less important than life, but what a poor life without it.

Robert Motherwell

Arti është shumë më i parëndësishëm se jeta, por sa e varfër do të ishte jeta pa të.

Robert Motherwell

Aforizmi i ditës – 11 janar 2021

I only cook when I’m in love.

Zsa Zsa Gabor

Unë gatuaj vetëm kur jam e dashuruar.

Zsa Zsa Gabor

 


Send this to a friend