VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 14 korrik 2020

Love makes the time pass. Time makes love pass.

Euripides

Dashuria bën që koha të kalojë. Koha bën që dashuria të kalojë.

Euripides

Aforizmi i ditës – 13 korrik 2020

History is a gallery of pictures in which there are few originals and many copies.

Alexis de Tocqueville

Historia është një galeri pikturash, në të cilën janë pak origjinalë dhe shumë kopje.

Alexis de Tocqueville

 

Aforizmi i ditës – 12 korrik 2020

Art consists of limitation. The most beautiful part of every picture is the frame.

Gilbert K. Chesterton

Arti konsiston në kufizimet. Pjesa më e bukur e çdo pikture është korniza.

Gilbert K. Chesterton

Aforizmi i ditës – 11 korrik 2020

We are not retreating – we are advancing in another direction.

Douglas MacArthur

Ne nuk jemi duke u tërhequr – ne jemi duke përparuar në një drejtim tjetër.

Douglas MacArthur

 

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2020

Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men.

Johann Wolfgang von Goethe

Mos ëndërro ëndrra të vogla, sepse ato nuk kanë fuqi t’i lëvizin zemrat e njerëzve.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2020

Win as if you were used to it, lose as if you enjoyed it for a change.

Ralph Waldo Emerson

Fitoni sikur të ishit mësuar me fitore, humbni sikur ta shijonit atë për një ndryshim.

Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 8 korrik 2020

Be the chief but never the lord.

Lao Tzu

Ji shefi por kurrë zoti.

Lao Tzu

 

Aforizmi i ditës – 7 korrik 2020

The only interesting answers are those that destroy the questions.

Susan Sontag

Të vetmet përgjigje interesante janë ato që i shkatërrojnë pyetjet.

Susan Sontag

 

Aforizmi i ditës – 6 korrik 2020

Laws are like sausages, it is better not to see them being made.

Otto von Bismarck

Ligjet janë si salcat, është më mirë të mos i shikosh ato duke u bërë.

Otto von Bismarck

 

Aforizmi i ditës – 5 korrik 2020

We are twice armed if we fight with faith.

Plato

Ne jemi dyfish të armatosur nëse luftojmë me besim.

Plato

 

Aforizmi i ditës – 4 korrik 2020

Men, their rights, and nothing more; women, their rights, and nothing less.

Susan B. Anthony

Burrat, të drejtat e tyre, dhe asgjë më shumë; gratë, të drejtat e tyre, dhe asgjë më pak.

Susan B. Anthony

Aforizmi i ditës – 3 korrik 2020

I know of no way of judging the future but by the past.

Patrick Henry

Unë nuk di ndonjë mënyrë për të gjykuar të ardhmen përveçse nëpërmjet së shkuarës.

Patrick Henry