VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Fjalë të urta – Sami Frashëri: AY SHQIPTAR QË LË VËLLEZËRIT E TIJ DHE NDAHET NGA SHQIPTARËT

Ay shqiptar që lë vëllezërit e tij dhe ndahet nga shqiptarët për t’u bashkuar me armiqt’ e Shqipëris i hequr prej besës, ay është tradhëtar, është armik i kombit e Mëmëdheut. Të këtillë shqiptarë më mirë të mos jenë se të jenë.

Sami Frashëri

Aforizmi i ditës – 28 tetor 2020

Search others for their virtue, and yourself for your vices.

R. Buckminster Fuller

Kërkoi të tjerët për virtutet e tyre, dhe veten për veset e tua.

R. Buckminster Fuller

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Atdhetaria dhe humanizmi

Atdhetaria dhe humanizmi bëhet me punë e jo me fjalë; kush tregohet i tillë me fjalë është një mashtrues.

Sami Frashëri

Aforizmi i ditës – 27 tetor 2020

It’s not tyranny we desire; it’s a just, limited, federal government.

Alexander Hamilton

Nuk është tirania ajo që duam ne; është një qeveri e drejtë, e kufizuar federale.

Alexander Hamilton

Fjalë të urta – Sami Frashëri: Dashuria për Atdheun

Dashuria për Atdheun lind nga dashuria për familjen.

Sami Frashëri

Aforizmi i ditës – 26 tetor 2020

I said to my soul, be still, and wait without hope, For hope would be hope for the wrong thing.

T. S. Eliot

I thashë shpirtit tim, ji i qetë dhe prit pa shpresë, Sepse shpresa do të ishte shpresë për gjëra të gabuara.

T. S. Eliot

Aforizmi i ditës – 25 tetor 2020

Every reign must submit to a greater reign.

Lucius Annaeus Seneca

Çdo sundim duhet t’i nënshtrohet një sundimi më të madh.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 24 tetor 2020

All of our unhappiness comes from our inability to be alone.

Jean de la Bruyere

E gjithë palumturia jonë vjen nga paaftësia jonë të që jemi vetëm.

Jean de la Bruyere

Aforizmi i ditës – 23 tetor 2020

A bad system will beat a good person every time.

W. Edwards Deming

Një sistem i keq do të godasë një njeri të mirë në çdo kohë.

W. Edwards Deming

Aforizmi i ditës – 22 tetor 2020

Never reach out your hand unless you’re willing to extend an arm.

Pope Paul VI

Kurrë mos e zgjat dorën, nëse nuk ke ndërmend të shtrish krahun.

Pope Paul VI

 

Aforizmi i ditës – 21 tetor 2020

It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so.

Hosea Ballou

Është e lehtë të jesh i bukur; është e vështirë të tregohesh i tillë.

Hosea Ballou

Aforizmi i ditës – 20 tetor 2020

Nine-tenths of wisdom is being wise in time.

Theodore Roosevelt

Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë është të jesh i zgjuar në kohën e duhur.

Theodore Roosevelt

 


Send this to a friend