VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 20 tetor 2020

Nine-tenths of wisdom is being wise in time.

Theodore Roosevelt

Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë është të jesh i zgjuar në kohën e duhur.

Theodore Roosevelt

 

Aforizmi i ditës – 19 tetor 2020

When all else is lost, the future still remains.

Christian Nestell Bovee

Kur gjithçka tjetër është humbur, e ardhmja prapë mbetet.

Christian Nestell Bovee

 

Aforizmi i ditës – 18 tetor 2020

Most works of art, like most wines, ought to be consumed in the district of their fabrication.

Simone Weil

Shumë nga veprat e artit, si shumica e verërave, duhet të konsumohen në rajonin e fabrikimit të tyre.

Simone Weil

 

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2020

I love to think of nature as an unlimited broadcasting station, through which God speaks to us every hour, if we will only tune in.

George Washington Carver

Më pëlqen ta mendoj natyrën si një stacion transmetimi të pakufizuar, përmes të cilit Zoti na flet çdo orë, nëse ne vetëm do të akordohemi.

George Washington Carver

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2020

True love cannot be found where it does not exist, nor can it be denied where it does.

Torquato Tasso

Dashuria e vërtetë nuk mund të gjendet atje ku nuk ekziston, as mund të mohohet atje ku ajo ekziston.

Torquato Tasso

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2020

Power is the great aphrodisiac.

Henry Kissinger

Pushteti është afrodiziaku i madh.

Henry Kissinger

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2020

But he that dares not grasp the thorn Should never crave the rose.

Anne Bronte

Por ai që nuk guxon të kapë gjembin, Kurrë nuk duhet të dëshirojë trëndafilin.

Anne Bronte

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2020

In order to become the master, the politician poses as the servant.

Charles de Gaulle

Në mënyrë që të bëhet sundimtar, politikani pozon si shërbëtor.

Charles de Gaulle

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2020

If you want to make beautiful music, you must play the black and the white notes together.

Richard M. Nixon

Nëse doni të bëni muzikë të bukur, atëherë duhet të luani notat e zeza dhe notat e bardha së bashku.

Richard M. Nixon

 

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2020

A man can fail many times, but he isn’t a failure until he begins to blame somebody else.

John Burroughs

Njeriu mund të dështojë shumë herë, por ai nuk është i dështuar deri sa të fillojë të fajësojë dikë tjetër.

John Burroughs

 

Aforizmi i ditës – 10 tetor 2020

Music is the silence between the notes.

Claude Debussy

Muzika është heshtja midis notave.

Claude Debussy

 

Aforizmi i ditës – 9 tetor 2020

Corruption is nature’s way of restoring our faith in democracy.

Peter Ustinov

Korrupsioni është mënyrë e natyrës për të na e kthyer besimin tek demokracia.

Peter Ustinov

 


Send this to a friend