VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 17 maj 2021

Management is nothing more than motivating other people.

Lee Iacocca

Menaxhimi nuk është asgjë më shumë sesa motivimi i njerëzve të tjerë.
Lee Iacocca
blank

Aforizmi i ditës – 16 maj 2021

No man’s knowledge here can go beyond his experience.

John Lock

Dija e asnjë njeriu nuk mund të shkojë përtej përvojës së tij.

John Lock

blank

Aforizmi i ditës – 15 maj 2021

I love America more than any other country in this world, and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.

James Baldwin

Unë e dua Amerikën më shumë se çdo vend tjetër në këtë botë dhe, pikërisht për këtë arsye, unë këmbëngul në të drejtën për ta kritikuar atë gjithnjë.

James Baldwin

blank

Aforizmi i ditës – 14 maj 2021

Without poets, without artists, men would soon weary of nature’s monotony.

Guillaume Apollinaire

Pa poetë, pa artistë, njerëzit shumë shpejt do të lodheshin nga monotonia e natyrës.

Guillaume Apollinaire

blank

Aforizmi i ditës – 13 maj 2021

The sun, the earth, love, friends, our very breath are parts of the banquet.

Rebecca Harding Davis

Dielli, toka, dashuria, miqtë, frymëmarrja jonë e vërtetë janë pjesë e banketit tonë.

Rebecca Harding Davis

 

blank

Aforizmi i ditës – 12 maj 2021

Tears of joy are like the summer rain drops pierced by sunbeams.

Hosea Ballou

Lotët e gëzimit janë si pikat e shiut të verës të përshkuara nga rrezet e diellit.

Hosea Ballou

blank

Aforizmi i ditës – 11 maj 2011

Be not a slave of words.

Thomas Carlyle

Mos ji skllav i fjalëve.

Thomas Carlyle

 

blank

Aforizmi i ditës – 10 maj 2021

But men never violate the laws of God without suffering the consequences, sooner or later.

Lydia M. Child

Po njerëzit kurrë nuk mund t’i dhunojnë ligjet e Zotit pa vuajtur pasojat, shpejt a vonë.

Lydia M. Child

 

blank

Aforizmi i ditës – 9 maj 2021

I remember when the candle shop burned down. Everyone stood around singing ‘Happy Birthday.”

Steven Wright

Mbaj mend kur u dogj dyqani i qirinjve. Të gjithë qëndrua rrotull tij duke kënduar ‘Gëzuar ditëlindjen!’

Steven Wright

blank

Aforizmi i ditës – 8 maj 2021

Earth is a flower and it’s pollinating.

Neil Young

Toka është një lule dhe është duke u pjalmuar.

Neil Young

 

blank

Aforizmi i ditës – 7 maj 2021

Never build your emotional life on the weaknesses of others.

George Santayana

Kurrë mos e ndërto jetën tënde emocionale mbi dobësinë e të tjerëve.

George Santayana

 

blank

Aforizmi i ditës – 6 maj 2021

Problems are not the problem; coping is the problem.

Virginia Satir

Problemat nuk janë problemi; kopjimi është problemi.

Virginia Satir

 


blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Send this to a friend