VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 2 shtator 2019

By | September 1, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 6 dhjetor 2019

Mountains are earth’s undecaying monuments.

Nathaniel Hawthorne

Malet janë monumente të përjetshme të tokës.

Nathaniel Hawthorne

Aforizmi i ditës – 5 dhjetor 2019

Civilization began the first time an angry person cast a word instead of a rock.

Sigmund Freud

Qytetërimi fillon herën e parë që një njeri përdor një fjalë në vend të një guri.

Sigmund Freud

Aforizmi i ditës – 4 dhjetor 2019

Democracy is the art and science of running the circus from the monkey cage.

H. L. Mencken

Demokracia është arti dhe shkenca e drejtimit të cirkut nga kafazi i majmunit.

H. L. Mencken

 

Aforizmi i ditës – 3 nëntor 2019

The day which we fear as our last is but the birthday of eternity.

Lucius Annaeus Seneca

Dita së cilës i trembemi si të ishte e fundit për ne, është vetëm ditëlindja e përjetësisë.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 2 dhjetor 2019

Conflict cannot survive without your participation.

Wayne Dyer

Konflikti nuk mund të mbijetojë pa pjesëmarrjen tënde.

Wayne Dyer

 

Aforizmi i ditës – 1 dhjetor 2019

We hang the petty thieves and appoint the great ones to public office.

Aesop

Ne i varim vjedhësit e vegjël dhe i emërojmë vjedhësit e mëdhenj në zyrat publike.

Aesop

 

Aforizmi i ditës – 30 dhjetor 2019

The one thing we can never get enough of is love. And the one thing we never give enough is love.

Henry Miller

Një gjë që ne asnjëherë nuk e marrim mjaft është dashuria. Dhe një gjë që ne asnjëherë nuk e japim mjaft është dashuria.

Henry Miller

 

Aforizmi i ditës – 29 nëntor 2019

Water is the driving force of all nature.

Leonardo da Vinci

Uji është forca lëvizëse e gjithë natyrës.

Leonardo da Vinci

Aforizmi i ditës – 28 nëntor 2019

Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it.

William Arthur Ward

Të ndjesh mirënjohje dhe të mos e shprehësh atë është si të paketosh një dhuratë dhe të mos e japësh atë.

William Arthur Ward

 

Aforizmi i ditës – 27 nëntor 2019

Give every man thy ear, but few thy voice.

William Shakespeare

Jepja çdokujt veshin tënd, por pakkujt zërin tënd.

William Shakespeare

 

Aforizmi i ditës – 26 nëntor 2019

Inspiration exists, but it has to find us working.

Pablo Picasso

Frymëzimi ekziston, por duhet të na gjejë ne duke punuar.

Pablo Picasso

Aforizmi i ditës – 25 nëntor 2019

Don’t ever take a fence down until you know why it was put up.

Robert Frost

Mos e prish kurrë një gardh gjersa ti nuk e di pse është ngritur.

Robert Frost