VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 19 qershor 2021

By | June 19, 2021
blank

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 29 korrik 2021

The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.

Hannah Arendt

Revolucionari më radikal do të bëhet një konservator një ditë pas revolucionit.

Hannah Arendt

blank

Aforizmi i ditës – 27 korrik 2021

Our prayers should be for blessings in general, for God knows best what is good for us.

Socrates

Lutjet tona duhet të jenë për bekime në përgjithësi, sepse Zoti e di më së miri se çfarë është e mirë për ne.

Sokrati

blank

Aforizmi i ditës – 26 korrik 2021

Politics has become so expensive that it takes a lot of money even to be defeated.

Will Rogers

Politika është bërë aq e shtrenjtë sa duhen shumë para madje edhe që të mposhtesh.

Will Rogers

blank

Aforizmi i ditës – 25 korrik 2021

Laughter is the closest distance between two people.

Victor Borge

E qeshura është distanca më e afërt mes dy personave.
Victor Borge
blank

Aforizmi i ditës – 24 korrik 2021

Our freedom can be measured by the number of things we can walk away from.

Vernon Howard

Liria jonë mund të matet me numrin e gjërave nga të cilat mund të largohemi.

Vernon Howard

blank

Aforizmi i ditës – 23 korrik 2021

Adventure is not outside man; it is within.

George Eliot

Aventura nuk është jashtë njeriut; është brenda.

George Eliot

blank

Aforizmi i ditës – 22 korrik 2021

Kind words produce happiness. How often have we ourselves been made happy by kind words, in a manner and to an extent which we are unable to explain!

Frederick William Faber

Fjalët e mira prodhojnë lumturi. Sa shpesh jemi lumturuar vetë me fjalë të mira, në një mënyrë dhe në një masë që nuk jemi në gjendje ta shpjegojmë!

Frederick William Faber

blank

Aforizmi i ditës – 21 korrik 2021

The mother art is architecture. Without an architecture of our own we have no soul of our own civilization.

Frank Lloyd Wright

Arti nënë është arkitektura. Pa një arkitekturë tonën nuk kemi shpirt të civilizimit tonë.

Frank Lloyd Wright

blank

Aforizmi i ditës – 20 korrik 2021

It is more shameful to distrust our friends than to be deceived by them.

Confucius

 

Është më e turpshme të mos u besojmë miqve tanë sesa të mashtrohemi prej tyre.

Confucius

blank

Aforizmi i ditës – 19 korrik 2021

A perpetual holiday is a good working definition of hell.

George Bernard Shaw

Një festë e përhershme është një përkufizim i mirë për ferrin.

George Bernard Shaw

blank

Aforizmi i ditës – 18 korrik 2021

When you step on the brakes your life is in your foot’s hands.

George Carlin

Kur ti shkel frenat, jeta jote është në duart e këmbës tënde.

George Carlin

blank

Aforizmi i ditës – 17 korrik 2021

There are some people so addicted to exaggeration that they can’t tell the truth without lying.

Josh Billings

Ka disa njerëz kaq të varur nga ekzagjerimi sa nuk mund të thonë të vërtetën pa gënjyer.

Josh Billings


Send this to a friend