VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 20 qershor 2021

Keep your fears to yourself, but share your courage with others.

Robert Louis Stevenson

Mbaji frikat e ta për vete, por ndaje trimërinë tënde me të tjerët.

Robert Louis Stevenson

 

blank

Aforizmi i ditës – 19 qershor 2021

Many a trip continues long after movement in time and space have ceased.

John Steinbeck

Shumë udhëtime vazhdojnë shumë kohë pasi lëvizja në kohë dhe hapësirë ka pushuar.

John Steinbeck

blank

Aforizmi i ditës – 18 qershor 2021

A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.

Lao Tzu

Një udhëtar i mirë nuk ka plane fikse dhe nuk synon të arrijë.
Lao Tzu
blank

Aforizmi i ditës – 17 qershor 2021

There are three classes of men; lovers of wisdom, lovers of honor, and lovers of gain.

Plato

Ekzistojnë tri klasa njerëzish; të dashuruarit ndaj mençurisë,  të dashuruarit ndaj nderit dhe të dashuruarit ndaj fitimit.

Platoni

blank

Aforizmi i ditës – 16 qershor 2021

We looked up to our father. He still is much greater than us.

Wynton Marsalis

Ne ngritëm sytë tek babai ynë. Ai ende është shumë më i madh se ne.

Wynton Marsalis

blank

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2021

The more you own, the more you know you don’t own.

Aristotle Onassis

Sa më shumë që zotëroni, aq më shumë e dini që nuk zotëroni.

Aristotel Onasis

 

blank

Aforizmi i ditës – 14 qershor 2021

Money is like manure. You have to spread it around or it smells.

J. Paul Getty

Paraja është si plehu. Duhet ta përhapësh përreth ose të mban erë.

J. Paul Getty

blank

Aforizmi i ditës – 13 qershor 2021

I have never in my life learned anything from any man who agreed with me.

Dudley Field Malone

Unë nuk kam mësuar kurrë ndonjë gjë në jetën time nga ndokush që u pajtua me mua.

Dudley Field Malone

 

blank

Aforizmi i ditës – 12 qershor 2021

People who work sitting down get paid more than people who work standing up.

Ogden Nash

Njerëzit që punojnë ulur paguhen më shumë sesa njerëzit që punojnë në këmbë.

Ogden Nash

blank

Aforizmi i ditës – 11 qershor 2021

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.

Arnold H. Glasow

Një mik i vërtetë nuk ju pengon kurrë, përveç nëse jeni duke shkuar poshtë.

Arnold H. Glasow

blank

Aforizmi i ditës – 10 qershor 2021

Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

H. Jackson Brown, Jr.

Jeta nuk kërkon që ne të jemi më të mirët, vetëm të përpiqemi për më të mirën.

H. Jackson Brown, Jr.

blank

Aforizmi i ditës – 9 qershor 2021

By definition, a government has no conscience. Sometimes it has a policy, but nothing more.

Albert Camus

Sipas përkufizimit, një qeveri nuk ka ndërgjegje. Ndonjëherë ka një politikë, por asgjë më shumë.

Albert Camus


Send this to a friend