VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës: 26 maj 2020

Change your opinions, keep to your principles; change your leaves, keep intact your roots.

Victor Hugo

Ndryshoni mendimet tuaja, respektoni parimet tuaja; ndryshoni gjethet, mbajini të paprekura rrënjët.

Victor Hugo

Aforizmi i ditës – 25 maj 2020

Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others.

Marcus Tullius Cicero

Mirënjohja nuk është vetëm më e madhja e virtyteve, por prindi i gjithë virtyteve.

Marcus Tullius Cicero

Aforizmi i ditës – 24 maji 2020

To live is to change, and to be perfect is to have changed often.

John Henry Newman

Të jetosh do të thotë të ndryshosh, dhe të jesh i përkryer do të thotë të ndryshosh shpesh.

John Henry Newman

 

Aforizmi i ditës – 23 maj 2020

Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.

Voltaire

Ata që mund t’ju bëjnë të besoni absurditete mund t’ju bëjnë ju që të kryeni mizori.

Voltaire

Aforizmi i ditës – 22 maj 2020

Future. That period of time in which our affairs prosper, our friends are true and our happiness is assured.

Ambrose Bierce

E ardhmja. Ajo periudhë e kohës në të cilën punët tona përparojnë, miqtë tanë janë të vërtetë dhe lumturia jonë është e siguruar.

Ambrose Bierce

 

Aforizmi i ditës – 21 maj 2020

Never find fault with the absent.

Alexander Pope

Kurrë mos ia vër fajin atij që mungon.

Alexander Pope

 

Aforizmi i ditës – 20 maj 2020

If you could say it in words there would be no reason to paint.

Edward Hopper

Nëse mund ta thuash atë me fjalë, nuk ka arsye ta pikturosh.

Edward Hopper

Aforizmi i ditës – 19 maj 2020

If you want peace work for justice.

Pope Paul VI

Nëse ti do paqe, puno për drejtësi.

Pope Paul VI

 

Aforizmi i ditës – 18 maj 2020

The purest and most thoughtful minds are those which love colour the most.

John Ruskin

Mendjet më të kulluara dhe më të thella janë ato të cilat duan më së shumti ngjyrën.

John Ruskin

 

Aforizmi i ditës – 17 maj 2020

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.

Alexander the Great

Kujtoje se në sjelljen e secilit varet fati i të gjithëve.

Alexander the Great

 

Aforizmi i ditës – 16 maj 2020

The job of the artist is always to deepen the mystery.

Francis Bacon

Puna e artistit është gjithmonë ta thellojë misterin.

Francis Bacon

 

Aforizmi i ditës – 15 maj 2020

It ain’t what they call you, it’s what you answer to.

W. C. Fields

Nuk ka rëndësi si të thërrasin ata ty, rëndësi ka si përgjigjesh ti.

W. C. Fields