VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – e mërkurë 20 shtator 2017

By | September 19, 2017

Komentet

Aforizmi i ditës – 20 prill 2018

Experience is simply the name we give our mistakes.
Oscar Wilde
Eksperiencë është thjesht emri që ne iu japim gabimeve tona.
Oscar Wilde

Aforizmi i ditës – 19 prill 2018

When love is not madness, it is not love.
Pedro Calderon de la Barca
Kur dashuria nuk është çmenduri, ajo nuk është dashuri.
Pedro Calderon de la Barca

Aforizmi i ditës – e mërkurë 18 prill 2018

In politics stupidity is not a handicap.
Napoleon Bonaparte
Në politikë budallallëku nuk është një e metë.
Napoleon Bonaparte

Aforizmi i ditës – 17 prill 2018

We are all now connected by the Internet, like neurons in a giant brain.
Stephen Hawking
Ne jemi të gjithë tashi të lidhur në Internet, si neuronet në një tru gjigant.
Stephen Hawking

Aforizmi i ditës: 16 prill 2018

Never retreat. Never explain. Get it done and let them howl.
Benjamin Jowett
Kurrë mos u zbraps. Kurrë mos jep shpjegime. Bëj atë që ke për të bërë dhe leri ata të lehin.
Benjamin Jowett

Aforizmi i ditës – 15 prill 2018

He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe.
Marcus Aurelius
Ai që jeton në harmoni me veten, jeton në harmoni me universin.
Marcus Aurelius

Aforizmi i ditës – 14 prill 2018

In the world of words, the imagination is one of the forces of nature.
Wallace Stevens
Në botën e fjalëve imagjinata është një nga forcat e natyrës.
Wallace Stevens

Aforizmi i ditës – 13 prill 2018

The boisterous sea of liberty is never without a wave.
Thomas Jefferson
Deti i potershëm i lirisë nuk është kurrë pa valë.
Thomas Jefferson

Aforizmi i ditës – 12 prill 2018

Perfection is the child of time.
Joseph Hall
Përkryerja është bijë e kohës.
Joseph Hall

Aforizmi i ditës – 11 prill 2018

All change is not growth, as all movement is not forward.
Ellen Glasgow
Të gjitha ndryshimet nuk janë rritje, pasi të gjitha lëvizjet nuk janë ecje përpara.
Ellen Glasgow

Aforizmi i ditës – 10 prill 2018

Love is the beauty of the soul.
Saint Augustine
Dashuria është bukuria e shpirtit.
Saint Augustine

Aforizmi i ditës – 9 prill 2018

There is always one moment in childhood when the door opens and lets the future in.
Graham Greene
Ka gjithmonë një çast në fëmijëri kur dera hapet dhe lë të ardhmen të hyjë.
Graham Greene