VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – e hënë 23 tetor 2017

Dashuria do ta gjejë një rrugë përmes shtigjeve ku ujqërit kanë frikë të gjuajnë.
Lord Byron
Love will find a way through paths where wolves fear to prey.
Lord Byron

Aforizmi i ditës – e diel 22 tetor 2017

Mrekullitë, në fakt, nuk i shkelin ligjet e natyrës.
C. S. Lewis
Miracles do not, in fact, break the laws of nature.
C. S. Lewis

Aforizmi i ditës – e shtunë 21 tetor 2017

Të shkruarit për mua është thjesht të menduarit nëpërmjet gishtave të mi.
Isaac Asimov
Writing, to me, is simply thinking through my fingers.
Isaac Asimov

Aforizmi i ditës – e premte 20 tetor 2017

Koha është para.
Benjamin Franklin
Time is money.
Benjamin Franklin

Aforizmi i ditës: e enjte 19 tetor 2017

Të panumërueshme si rëra e detit janë pasionet njerëzore.
Nikolai Gogol
Countless as the sands of the sea are human passions.
Nikolai Gogol

Aforizmi i ditës – e mërkurë 18 tetor 2017

Ku nuk ka vizion, nuk ka shpresë.
George Washington Carver
Where there is no vision, there is no hope.
George Washington Carver

Aforizmi i ditës – e martë 17 tetor

Natyra është arti i Zotit.
Dante Alighieri
Nature is the art of God.
Dante Alighieri

Aforizmi i ditës – e hënë 16 tetor 2017

Dashuria është tepër e re për të ditur se çfarë është vetëdija.
William Shakespeare
Love is too young to know what conscience is.
William Shakespeare

Aforizmi i ditës – e diel 15 tetor 2017

Veprimet e njerëzve janë interpretuesit më të mirë të mendimeve të tyre.
James Joyce
The actions of men are the best interpreters of their thoughts.
James Joyce

Aforizmi i ditës – e shtunë 14 tetor 2017

Madhështia është një rrugë që të çon drejt së panjohurës.
Charles de Gaulle
Greatness is a road leading towards the unknown.
Charles de Gaulle

Aforizmi i ditës – e premte 13 tetor 2017

Veprimi më i vogël është më i mirë se qëllimi më i madh.
John Burroughs
The smallest deed is better than the greatest intention.
John Burroughs

Aforizmi i ditës – e enjte 12 tetor 2017

Unë nuk dua që jeta ta imitojë artin. Unë dua që arti ta imitojë jetën.
Ernst Fischer
I don’t want life to imitate art. I want life to be art.
Ernst Fischer