VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2018

Love is too young to know what conscience is.
William Shakespeare
Dashuria është tepër e re për të ditur çfarë është vetëdija.
William Shakespeare

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2018

Where the spirit does not work with the hand, there is no art.
Leonardo da Vinci
Atje ku shpirti nuk punon me dorën, nuk ka art.
Leonardo da Vinci

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2018

I don’t want life to imitate art. I want life to be art.
Ernst Fischer
Unë nuk dua që jeta të imitojë artin. Unë dua që arti ta imitojë jetën.
Ernst Fischer

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2018

If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Nëse muzika është ushqim i dashurisë, luaje.
William Shakespeare

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2018

Following the light of the sun, we left the Old World.
Christopher Columbus
Duke ndjekur dritën e diellit, ne lamë prapa Botën e Vjetër.
Christopher Columbus

Aforizmi i ditës – 10 tetor 2018

The world is round so that friendship may encircle it.
Pierre Teilhard de Chardin
Bota është e rrumbullaktë në mënyrë që miqësia të mund ta rrethojë atë.
Pierre Teilhard de Chardin

Aforizmi i ditës – 9 tetor 2018

The earth is the mother of all people, and all people should have equal rights upon it.
Chief Joseph
Toka është nëna e të gjithë njerëzve, dhe të gjithë njerëzit duhet të kenë të drejta të barabarta ndaj saj.
Chief Joseph

Aforizmi i ditës – 8 tetor 2018

The soul that is within me no man can degrade.
Frederick Douglass
Shpirtin që është brenda meje askush nuk mund ta degradojë.
Frederick Douglass

Aforizmi i ditës – 7 tetor 2018

A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success!
Doug Larson
Një mik i vërtetë është ai që mbyll një sy ndaj dështimeve tua dhe i toleron sukseset e tua!
Doug Larson

Aforizmi i ditës – 6 tetor 2018

Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt. Dance like nobody’s watching.
Satchel Paige
Puno sikut të mos kesh nevojë për para. Dashuro sikur të mos jesh lënduar kurrë. Vallëzo sikur askush nuk po të shikon.
Satchel Paige

Aforizmi i ditës – 5 tetor 2018

Love grows more tremendously full, swift, poignant, as the years multiply.
Zane Grey
Bëhet tmerrësisht më e plotë, më rrëmbyese dhe therëse teksa kalojnë vitet.
Zane Grey

Aforizmi i ditës – 4 tetor 2018

The bluebird carries the sky on his back.
Henry David Thoreau
Gushëkuqi i kaltër mbart qiellin mbi shpinën e tij.
Henry David Thoreau