VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 korrik 2018

Nothing great in the world has ever been accomplished without passion.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Asgjë e madhe në botë nuk është përmbushur ndonjëherë pa pasion.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Aforizmi i ditës – 17 korrik 2018

The most seductive thing about art is the personality of the artist himself.
Paul Cezanne
Gjëja më joshëse për artin është personaliteti i vetë artistit.
Paul Cezanne

Aforizmi i ditës – 16 korrik 2018

We are never so defensless against suffering as when we love.
Sigmund Freud
Ne nuk jemi kurrë më të pambrojtur kundër vuajtjes sa kur dashurojmë.
Sigmund Freud

Aforizmi i ditës – 15 korrik 2018

I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.
Henry Miller
Unë nuk kam para, nuk kam pasuri, nuk kam shpresa. Unë jam njeriu më i lumtur i gjallë.
Henry Miller

Aforizmi i ditës – 14 korrik 2018

People are trapped in history and history is trapped in them.
James A. Baldwin
Njerëzit janë të bllokuar në histori dhe historia është e bllokuar në ta.
James A. Baldwin

Aforizmi i ditës – 13 korrik 2018

We have, I fear, confused power with greatness.
Stewart Udall
Ne, mendoj unë, kemi ngatërruar pushtetin me madhështinë.
Stewart Udall

Aforizmi i ditës – 12 korrik 2018

You are remembered for the rules you break.
Douglas MacArthur
Ti do të mbahesh mend për rregullat që ti shkel.
Douglas MacArthur

Aforizmi i ditës – 11 korrik 2018

In matters of the heart, nothing is true except the improbable.
Madame de Stael
Në çështjet e zemrës, asgjë nuk është e vërtetë përveç së pamundurës.
Madame de Stael

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2018

He is happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home.
Johann Wolfgang von Goethe
Është më i lumturi ai, qoftë mbret apo fshatar, që gjen paqe në shtëpinë e vet.
Johann Wolfgang von Goethe

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2018

People only see what they are prepared to see.
Ralph Waldo Emerson
Njerëzit shohin vetëm atë që janë përgatitur të shohin.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 8 korrik 2018

Imagination and fiction make up more than three quarters of our real life.
Simone Weil
Imagjinata dhe trillimi përbëjnë më shumë se tri të katërtat e jetës reale.
Simone Weil

Aforizmi i ditës – 7 korrik 2018

In love there are two things – bodies and words.
Joyce Carol Oates
Në dashuri janë dy gjëra – trupat dhe fjalët.
Joyce Carol Oates