VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – e hënë 22 janar 2018

I do not fear computers. I fear the lack of them.
Isaac Asimov
Unë nuk iu druhem kompjuterave. Unë i druhem mungesës së tyre.
Isaac Asimov

Aforizmi i ditës – e diel 21 janar 2018

We cease loving ourselves if no one loves us.
Madame de Stael
Ne pushojmë së dashuri vetveten nëse askush nuk na do ne.
Madame de Stael

Aforizmi i ditës – e shtunë 20 janar 2018

Love is space and time measured by the heart.
Marcel Proust
Dashuria është hapësirë dhe kohë matur me zemër.
Marcel Proust

Aforizmi i ditës – e premte 19 janar 2018

There are those who give with joy, and that joy is their reward.
Khalil Gibran
Janë ata që japin me gëzim, dhe që gëzimi është shpërblimi i tyre.
Khalil Gibran

Aforizmi i ditës – e enjte 18 janar 2018

Bad weather always looks worse through a window.
Tom Lehrer
Moti i keq gjithmonë duket më keq përmes dritares.
Tom Lehrer

Aforizmi i ditës – e mërkurë 17 janar 2018

Thousands of geniuses live and die undiscovered – either by themselves or by others.
Mark Twain
Mijëra gjeni jetojnë dhe vdesin të pazbuluar – as nga vetja, as nga të tjerët.
Mark Twain

Aforizmi i ditës – e martë 16 janar 2018

To love and win is the best thing. To love and lose, the next best.
William Makepeace Thackeray
Të dashurosh dhe të fitosh është gjëja më e mirë. Të dashurosh dhe të humbësh, gjëja tjetër më e mirë.
William Makepeace Thackeray

Aforizmi i ditës – e hënë 15 janar 2018

The rose and the thorn, and sorrow and gladness are linked together.
Saadi
Trëndafili dhe gjembi, dhe hidhërimi e gëzimi janë të lidhur bashkë.
Saadi

Aforizmi i ditës – e diel 14 janar 2018

Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow love.
Francis of Assisi
Zot, më bëj mua një instrument të paqes sate. Atje ku ka urrejtje, më lër mua të mbjell dashuri.
Francis of Assisi

Aforizmi i ditës – e shtunë 13 janar 2018

Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing.
Torquato Tasso
Dashuri është kur ai të jep ty një pjesë të shpirtit tënd, e cila ti kurrë nuk e dije se të mungonte.
Torquato Tasso

Aforizmi i ditës – e premte 12 janar 2018

Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why.
Bernard Baruch
Miliona e panë mollën duke rënë, por Njutoni ishte i vetmi që pyeti pse.
Bernard Baruch

Aforizmi i ditës – e enjte 11 janar 2018

To a smart girl men are no problem – they’re the answer.
Zsa Zsa Gabor
Për një vajzë të zgjuar burrat nuk janë problem – ata janë përgjigjia.
Zsa Zsa Gabor