VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – e hënë 20 nëntor 2017

Laughter is the sun that drives winter from the human face.
Victor Hugo
Qeshja është dielli që përzë dimrin nga fytyra njerëzore.
Victor Hugo

Aforizmi i ditës – e diel 19 nëntor 2017

Start with what is right rather than what is acceptable.
Franz Kafka
Fillo me atë që është e drejtë, më mirë se me atë që është e pranueshme.
Franz Kafka

Aforizmi i ditës – e shtunë 18 nëntor 2017

Behind every cloud is another cloud.
Judy Garland
Përtej çdo reje është një re tjetër.
Judy Garland

Aforizmi i ditës: e premte 17 nëntor 2017

But surely for everything you have to love you have to pay some price.
Agatha Christie
Por sigurisht për gjithçka që ti dashuron, ke për të paguar çmimin përkatës.
Agatha Christie

Aforizmi i ditës – 16 nëntor 2017

Tell me who admires and loves you, and I will tell you who you are.
Antoine de Saint-Exupery
Më thuaj mua kush të admiron dhe të do ty, dhe unë do të të them kush je ti.
Antoine de Saint-Exupery

Aforizmi i ditës – e martë 14 nëntor 2017

To say ‘I love you’ one must first be able to say the ‘I.’
Ayn Rand
Për të thënë ‘Unë të dua ty’ njeriu së pari duhet të jetë i zoti të thotë ‘Unë’.
Ayn Rand

Aforizmi i ditës – e hënë 13 nëntor 2017

In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.
H. L. Mencken
Në luftë heronjtë kanë epërsi numerike ndaj ushtarëve dhjetë me një.
H. L. Mencken

Aforizmi i ditës – e diel 12 nëntor 2017

An artist is not paid for his labor but for his vision.
James Whistler
Artisti nuk shpërblehet për punën e tij, por për vizionin e tij.
James Whistler

Aforizmi i ditës – e shtunë 11 nëntor 2017

There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.

Edith Wharton

Ka dy mënyra për të përhapur dritën: të jesh qiri ose të jesh pasqyra që e pasqyron atë.
Edith Wharton

Aforizmi i ditës – e premte 10 nëntor 2017

The secret of a happy marriage remains a secret.
Henny Youngman
Sekreti i një martese të lumtur mbetet sekret.
Henny Youngman

Aforizmi i ditës – e enjte 9 nëntor 2017

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.
Ralph Waldo Emerson
Dashuria për të bukurën është shije.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – e mërkurë 8 nëntor 2017

Bad officials are the ones elected by good citizens who do not vote.
George Jean Nathan
Zyrtarë të këqij janë ata që janë zgjedhur prej qytetarëve të mirë të cilët nuk votojnë.
George Jean Nathan