VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 23 maj 2018

Judge a man by his questions rather than his answers.
Voltaire
Gjykoje një njeri nga pyetjet e tij më shumë se nga përgjigjet e tij.
Voltaire

Aforizmi i ditës – 22 maj 2018

Challenging the meaning of life is the truest expression of the state of being human.
Viktor E. Frankl
Sfida ndaj kuptimit të jetës është shprehja më e vërtetë e të qenit njeri.
Viktor E. Frankl

Aforizmi i ditës – 21 maj 2018

When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.
Prince Philip
Kur një burrë hap derën e veturës për gruan e tij, ose është një veturë e re, ose është një grua e re.
Prince Philip

Aforizmi i ditës – 20 maj 2018

I hear, I know. I see, I remember. I do, I understand.
Confucius
Unë dëgjoj, unë di. Unë shikoj, unë kujtoj. Unë bëj, unë kuptoj.
Confucius

Aforizmi i ditës – 19 maj 2018

You can lead a man to Congress, but you can’t make him think.
Milton Berle
Ti mund ta çosh një njeri në Kongres, por nuk mund ta bësh atë të mendojë.
Milton Berle

Aforizmi i ditës – 18 maj 2018

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.
Alexander the Great
Mbani mend se nga sjellja e secilit varet fati i të gjithëve.
Alexander the Great

Aforizmi i ditës – 17 maj 2018

Motherhood: All love begins and ends there.
Robert Browning
Mëmësia: E gjithë dashuria fillon e mbaron atje.
Robert Browning

Aforizmi i ditës – e mërkurë 16 maj 2018

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.
William Makepeace Thackeray
Nëna është emri i Zotit në buzët dhe zemrat e fëmijëve të vegjël.
William Makepeace Thackeray

Aforizmi i ditës – 15 maj 2018

Shadow owes its birth to light.
John Gay
Hija ia detyron lindjen e saj dritës.
John Gay

Aforizmi i ditës – 14 maj 2018

My most brilliant achievement was my ability to be able to persuade my wife to marry me.
Winston Churchill
Arritja ime më brilante ishte aftësia ime për ta bindur gruan time të martohet me mua.
Winston Churchill

Aforizmi i ditës – 13 maj 2018

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.
Theodore Hesburgh
Gjëja më e rëndësishme që një baba mund të bëjë për fëmijët e tij është ta dojë nënën e tyre.
Theodore Hesburgh

Aforizmi i ditës – 12 maj 2018

To create one’s world in any of the arts takes courage.
Georgia O’Keeffe
Të krijojë botën e tij në secilin prej arteve, kërkohet trimëri.
Georgia O’Keeffe