VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 2 gusht 2021

In the battle of existence, Talent is the punch; Tact is the clever footwork.

Wilson Mizner

Në betejën e ekzistencës, Talenti është grushti; Takti është manovra e zgjuar.

Wilson Mizner

blank

Aforizmi i ditës – 1 gusht 2021

Joy comes, grief goes, we know not how.

James Russell Lowell

Gëzimi vjen, pikëllimi ik, ne nuk e dimë se si.

James Russell Lowell

 

blank

Aforizmi i ditës – 31 korrik 2021

Pain and pleasure, like light and darkness, succeed each other.

Laurence Sterne

Dhimbja dhe kënaqësia, si drita dhe errësira, pasojnë njëra-tjetrën.

Laurence Sterne

blank

Aforizmi i ditës – 30 korrik 2021

A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.

Helen Rowland

Burri kurrë nuk di si të thotë mirupafshim; gruaja kurrë nuk di kur të thotë mirupafshim.

Helen Rowland

 

blank

Aforizmi i ditës – 29 korrik 2021

The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.

Hannah Arendt

Revolucionari më radikal do të bëhet një konservator një ditë pas revolucionit.

Hannah Arendt

blank

Aforizmi i ditës – 27 korrik 2021

Our prayers should be for blessings in general, for God knows best what is good for us.

Socrates

Lutjet tona duhet të jenë për bekime në përgjithësi, sepse Zoti e di më së miri se çfarë është e mirë për ne.

Sokrati

blank

Aforizmi i ditës – 26 korrik 2021

Politics has become so expensive that it takes a lot of money even to be defeated.

Will Rogers

Politika është bërë aq e shtrenjtë sa duhen shumë para madje edhe që të mposhtesh.

Will Rogers

blank

Aforizmi i ditës – 25 korrik 2021

Laughter is the closest distance between two people.

Victor Borge

E qeshura është distanca më e afërt mes dy personave.
Victor Borge
blank

Aforizmi i ditës – 24 korrik 2021

Our freedom can be measured by the number of things we can walk away from.

Vernon Howard

Liria jonë mund të matet me numrin e gjërave nga të cilat mund të largohemi.

Vernon Howard

blank

Aforizmi i ditës – 23 korrik 2021

Adventure is not outside man; it is within.

George Eliot

Aventura nuk është jashtë njeriut; është brenda.

George Eliot

blank

Aforizmi i ditës – 22 korrik 2021

Kind words produce happiness. How often have we ourselves been made happy by kind words, in a manner and to an extent which we are unable to explain!

Frederick William Faber

Fjalët e mira prodhojnë lumturi. Sa shpesh jemi lumturuar vetë me fjalë të mira, në një mënyrë dhe në një masë që nuk jemi në gjendje ta shpjegojmë!

Frederick William Faber

blank

Aforizmi i ditës – 21 korrik 2021

The mother art is architecture. Without an architecture of our own we have no soul of our own civilization.

Frank Lloyd Wright

Arti nënë është arkitektura. Pa një arkitekturë tonën nuk kemi shpirt të civilizimit tonë.

Frank Lloyd Wright


Send this to a friend