VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 2 korrik 2020

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.

Abraham Lincoln

Ji i sigurt se e ke vënë këmbën tënde në vendin e duhur, pastaj qëndro fort.

Abraham Lincoln

Aforizmi i ditës – 1 korrik 2020

It is curious that physical courage should be so common in the world and moral courage so rare.

Mark Twain

Është kureshtare që guximi fizik duhet të jetë kaq i zakonshëm në botë dhe guximi moral aq i rrallë.

Mark Twain

Aforizmi i ditës – 30 qershor 2020

Won’t you come into the garden? I would like my roses to see you.

Richard Brinsley Sheridan

A nuk do të vijsh në kopsht? Do të doja që trëndafilët e mi të të shikonin ty.

Richard Brinsley Sheridan

 

Aforizmi i ditës – 29 qershor 2020

Well, if I called the wrong number, why did you answer the phone?

James Thurber

Mirë, nëse unë i rashë numrit të gabuar, ti pse më dole në telefon?

James Thurber

Aforizmi i ditës – 28 qershor 2020

Whoever said money can’t buy happiness simply didn’t know where to go shopping.

Gertrude Stein

Kushdo që tha se paratë nuk mund ta blejnë lumturinë, thjesht nuk e diti se ku të shkojë për pazar.

Gertrude Stein

Aforizmi i ditës – 27 qershor 2020

All I have seen teaches me to trust the creator for all I have not seen.

Ralph Waldo Emerson

Gjithçka që unë kam parë më mëson mua ta besoj krijuesin për gjithçka që unë nuk e kam parë.

Ralph Waldo Emerson

 

Aforizmi i ditës – 26 qershor 2020

Don’t forget to love yourself.

Soren Kierkegaard

Mos harro ta duash veten.

Soren Kierkegaard

 

Aforizmi i ditës – 25 qershor 2020

There is no remedy for love but to love more.

Henry David Thoreau

Nuk ka ilaç për dashurinë përveçse të duash më shumë.

Henry David Thoreau

Aforizmi i ditës – 24 qershor 2020

Doubt whom you will, but never yourself.

Christian Nestell Bovee

Dysho në kë të duash, por kurrë në veten tënde.

Christian Nestell Bovee

 

Aforizmi i ditës – 23 qershor 2020

The future influences the present just as much as the past.

Friedrich Nietzsche

E ardhmja ndikon tek e tashmja po aq sa e shkuara.

Friedrich Nietzsche

 

Aforizmi i ditës – 22 qershor 2020

Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.

Charles Dickens

 

Paç një zemër që nuk bëhet gur kurrë, dhe një temperament që nuk lodhet kurrë, dhe një prekje që nuk lëndon kurrë.

Charles Dickens

Aforizmi i ditës – 21 qershor 2020

All mankind love a lover.

Ralph Waldo Emerson

I gjithë njerëzimi dashuron një të dashuruar.

Ralph Waldo Emerson