VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 nëntor 2019

Behind every cloud is another cloud.

Judy Garland

Përtej çdo reje është një re tjetër.

Judy Garland

Aforizmi i ditës – 17 nëntor 2019

Those who do not want to imitate anything, produce nothing.

Salvador Dali

Ata që nuk duan të imitojnë asgjë, nuk prodhojnë asgjë.

Salvador Dali

 

Aforizmi i ditës – 16 nëntor 2019

Only love interests me, and I am only in contact with things that revolve around love.

Marc Chagall

Vetëm dashuria më intereson mua, dhe jam në kontakt me gjëra që vërtiten rrotull dashurisë.

Marc Chagall

 

Aforizmi i ditës – 15 nëntor 2019

The best way to make your dreams come true is to wake up.

Paul Valery

Mënyra më mirë për t’i bërë ëndrrat e tua realitet është të zgjohesh.

Paul Valery

 

Aforizmi i ditës – 14 nëntor 2019

Everything in excess is opposed to nature.

Hippocrates

Çdo gjë e tepëruar është kundër natyrës.

Hippocrates

 

 

Aforizmi i ditës – 13 nëntor 2019

It is a terrible thing to see and have no vision.

Helen Keller

Është një gjë e tmerrëshme të shikosh dhe të mos kesh vizion.

Helen Keller

 

Aforizmi i ditës – 12 nëntor 2019

An artist is not paid for his labor but for his vision.

James Whistler

Artisti nuk paguhet për punën e tij, po për vizionin e tij.

James Whistler

 

Aforizmi i ditës – 11 nëntor 2019

In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.

H. L. Mencken

Në luftë heronjtë gjithmonë ua tejkalojnë ushtarëve dhjetë me një.

H. L. Mencken

 

Aforizmi i ditës – 10 nëntor 2019

God cannot alter the past, though historians can.

Samuel Butler

Zoti nuk mund ta ndryshojë të kaluarën, megjithatë historianët mundin.

Samuel Butler

Aforizmi i ditës – 9 nëntor 2019

A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends.

Baltasar Gracian

Një njeri i zgjuar përfiton më shumë nga armiqtë e tij se një budalla nga miqtë e tij.

Baltasar Gracian

Aforizmi i ditës – 8 nëntor 2019

Never reach out your hand unless you’re willing to extend an arm.

Pope Paul VI

Kurrë mos e zgjat dorën nëse nuk je i gatshëm për ta shtrirë krahun.

Pope Paul VI

 

Aforizmi i ditës – 7 nëntor 2019

We would all like to vote for the best man but he is never a candidate.

Kin Hubbard

Ne do të donim të votonim për njeriun më të mirë, por ai nuk është kurrë kandidat.

Kin Hubbard