VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2020

Why should I be unhappy? Every parcel of my being is in full bloom.

Rumi

Pse u dashka të jem i palumtur? Çdo ngastër e qenies sime është në lulëzim të plotë.

Rumi

 

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2020

In art, the obvious is a sin.

Edward Dmytryk

Në art qartësia është mëkat.

Edward Dmytryk

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2020

The heresy of one age becomes the orthodoxy of the next.

Helen Keller

Herezia e një moshe bëhet ortodoksia e tjetrës.

Helen Keller

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2020

One that confounds good and evil is an enemy to good.

Edmund Burke

Ai që ngatërron të mirën me të keqen është armik i së mirës.

Edmund Burke

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2020

A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.

Helen Rowland

Burri nuk di asnjëherë si të thotë mirupafshim; gruaja nuk di asnjëherë kur ta thotë atë.

Helen Rowland

 

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2020

Change will come slowly, across generations, because old beliefs die hard even when demonstrably false.

E. O. Wilson

Ndryshimi do të vijë ngadalë, ndër breza, sepse besimet e vjetra vështirë vdesin edhe kur janë të rreme.

E. O. Wilson

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2020

The strength of a nation derives from the integrity of the home.

Confucius

Forca e një vendi varet nga integriteti i tij i brendshëm.

Confucius

 

Aforizmi i ditës – 11 shtator 2020

Old age: the crown of life, our play’s last act.

Marcus Tullius Cicero

Pleqëria: kurora e jetës sonë, akti i fundit i dramës sonë.

Marcus Tullius Cicero

 

Aforizmi i ditës – 10 shtator 2020

A clear and innocent conscience fears nothing.

Elizabeth I

Një ndërgjegje e pastër dhe e pafajshme nuk ia ka frikën asgjëje.

Elizabeth I

 

Aforizmi i ditës – 9 shtator 2020

Be regular and orderly in your life, so that you may be violent and original in your work.

Gustave Flaubert

Ji i rregullt dhe i përkorë në jetën tënde, në mënyrë që të jesh i dhunshëm dhe origjinal në punën tënde.

Gustave Flaubert

Aforizmi i ditës – 8 shtator 2020

He who would search for pearls must dive below.

John Dryden

Ai që do të kërkojë perlat, duhet të zhytet poshtë.

John Dryden

Aforizmi i ditës – 7 shtator 2020

The educated differ from the uneducated as much as the living from the dead.

Aristotle

Të shkolluarit ndryshojnë nga të pashkolluarit aq sa të gjallët nga të vdekurit.

Aristoteli


Send this to a friend