VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 22 nëntor 2019

Art requires philosophy, just as philosophy requires art. Otherwise, what would become of beauty?

Paul Gauguin

Arti kërkon filozofi, ashtu si filozofia kërkon art. Përndryshe, çfarë do të bëhej me bukurinë?

Paul Gauguin

Aforizmi i ditës – 21 nëntor 2019

Courage is like love; it must have hope for nourishment.

Napoleon Bonaparte

Trimëria është si dashuria; ajo duhet të ketë shpresën për ta mëkuar.

Napoleon Bonaparte

Aforizmi i ditës – 20 nëntor 2019

We choose our joys and sorrows long before we experience them.

Khalil Gibran

Ne i zgjedhim gëzimet dhe hidhërimet tona shumë më herët se i përjetojmë ato.

Khalil Gibran

 

Aforizmi i ditës – 19 nëntor 2019

Art depends on luck and talent.

Francis Ford Coppola

Arti varet nga fati dhe talenti.

Francis Ford Coppola

Aforizmi i ditës – 18 nëntor 2019

Behind every cloud is another cloud.

Judy Garland

Përtej çdo reje është një re tjetër.

Judy Garland

Aforizmi i ditës – 17 nëntor 2019

Those who do not want to imitate anything, produce nothing.

Salvador Dali

Ata që nuk duan të imitojnë asgjë, nuk prodhojnë asgjë.

Salvador Dali

 

Aforizmi i ditës – 16 nëntor 2019

Only love interests me, and I am only in contact with things that revolve around love.

Marc Chagall

Vetëm dashuria më intereson mua, dhe jam në kontakt me gjëra që vërtiten rrotull dashurisë.

Marc Chagall

 

Aforizmi i ditës – 15 nëntor 2019

The best way to make your dreams come true is to wake up.

Paul Valery

Mënyra më mirë për t’i bërë ëndrrat e tua realitet është të zgjohesh.

Paul Valery

 

Aforizmi i ditës – 14 nëntor 2019

Everything in excess is opposed to nature.

Hippocrates

Çdo gjë e tepëruar është kundër natyrës.

Hippocrates

 

 

Aforizmi i ditës – 13 nëntor 2019

It is a terrible thing to see and have no vision.

Helen Keller

Është një gjë e tmerrëshme të shikosh dhe të mos kesh vizion.

Helen Keller

 

Aforizmi i ditës – 12 nëntor 2019

An artist is not paid for his labor but for his vision.

James Whistler

Artisti nuk paguhet për punën e tij, po për vizionin e tij.

James Whistler

 

Aforizmi i ditës – 11 nëntor 2019

In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.

H. L. Mencken

Në luftë heronjtë gjithmonë ua tejkalojnë ushtarëve dhjetë me një.

H. L. Mencken