VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 18 qershor 2019

Dreams have only one owner at a time. That’s why dreamers are lonely.
Erma Bombeck
Ëndrrat kanë vetëm një pronar në një kohë. Prandaj ëndërrimtarët janë vetmitarë.
Erma Bombeck

Aforizmi i ditës – 17 qershor 2019

Man – a being in search of meaning.
Plato
Njeriu – një qenie në kërkim të kuptimit.
Plato

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2019

The longer I live, the more beautiful life becomes.
Frank Lloyd Wright
Sa më gjatë që jetoj, aq më e bukur jeta bëhet.
Frank Lloyd Wright

Aforizmi i ditës – 14 qershor 2019

Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.
Benjamin Franklin
Tragjedia e jetës është se ne bëhemi të moshuar shumë shpejt dhe të zgjuar shumë vonë.
Benjamin Franklin

Aforizmi i ditës – 13 qershor 2019

Illusion is the first of all pleasures.
Voltaire
Iluzioni është i pari i të gjitha kënaqësive.
Voltaire

AFORIZMI I DITËS 12 QERSHOR 2019

To be a good loser is to learn how to win.
Carl Sandburg
Të jesh një humbës i madh do të thotë të mësosh si të fitosh.
Carl Sandburg

Aforizmi i ditës – 11 qershor 2019

The only interesting answers are those that destroy the questions.
Susan Sontag
Të vetmet përgjigje interesante janë ato që shkatërrojnë pyetjet.
Susan Sontag

Aforizmi i ditës – 9 qershor 2019

Be careful that you do not write or paint anything that is not your own, that you don’t know in your own soul.
Emily Carr
Ki kujdes të mos shkruash a të pikturosh diçka që nuk është e jotja, që nuk e ke ti për shpirt.
Emily Carr

Aforizmi i ditës – 8 qershor 2019

If the path be beautiful, let us not ask where it leads.
Anatole France
Nëse shtegu është i bukur, le të mos pyesim se ku na çon.
Anatole France

Aforizmi i ditës – 7 qershor 2019

Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby.
Langston Hughes
Lëre shiun të të puthë ty. Lëre shiun të të godasë me pika të lëngëta të argjenda. Lëre shiun të të këndojë ty ninulla.
Langston Hughes

Aforizmi i ditës – 6 qershor 2019

In the presence of eternity, the mountains are as transient as the clouds.
Robert Green Ingersoll
Në praninë e përjetësisë malet janë kalimtare si retë.
Robert Green Ingersoll

Aforizmi i ditës – 5 qershor 2019

Prejudice is a great time saver. You can form opinions without having to get the facts.
E. B. White
Paragjykimi është një kursyes i madh i kohës. Ti mund të formosh opinione pa u dashur të gjesh fakte.
E. B. White