VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

blank

Aforizmi i ditës – 15 qershor 2021

The more you own, the more you know you don’t own.

Aristotle Onassis

Sa më shumë që zotëroni, aq më shumë e dini që nuk zotëroni.

Aristotel Onasis

 

blank

Aforizmi i ditës – 14 qershor 2021

Money is like manure. You have to spread it around or it smells.

J. Paul Getty

Paraja është si plehu. Duhet ta përhapësh përreth ose të mban erë.

J. Paul Getty

blank

Aforizmi i ditës – 13 qershor 2021

I have never in my life learned anything from any man who agreed with me.

Dudley Field Malone

Unë nuk kam mësuar kurrë ndonjë gjë në jetën time nga ndokush që u pajtua me mua.

Dudley Field Malone

 

blank

Aforizmi i ditës – 12 qershor 2021

People who work sitting down get paid more than people who work standing up.

Ogden Nash

Njerëzit që punojnë ulur paguhen më shumë sesa njerëzit që punojnë në këmbë.

Ogden Nash

blank

Aforizmi i ditës – 11 qershor 2021

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.

Arnold H. Glasow

Një mik i vërtetë nuk ju pengon kurrë, përveç nëse jeni duke shkuar poshtë.

Arnold H. Glasow

blank

Aforizmi i ditës – 10 qershor 2021

Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

H. Jackson Brown, Jr.

Jeta nuk kërkon që ne të jemi më të mirët, vetëm të përpiqemi për më të mirën.

H. Jackson Brown, Jr.

blank

Aforizmi i ditës – 9 qershor 2021

By definition, a government has no conscience. Sometimes it has a policy, but nothing more.

Albert Camus

Sipas përkufizimit, një qeveri nuk ka ndërgjegje. Ndonjëherë ka një politikë, por asgjë më shumë.

Albert Camus

blank

Aforizmi i ditës – 8 qershor 2021

Every decent man is ashamed of the government he lives under.

H. L. Mencken

Çdo njeri i denjë ka turp për qeverinë nën të cilën jeton.

H. L. Mencken

blank

Aforizmi i ditës – 7 qershor 2021

Earth changes, but thy soul and God stand sure.

Robert Browning

Toka ndryshon, por shpirti yt dhe Zoti qëndrojnë të patundur.

Robert Browning

blank

Aforizmi i ditës – 6 qershor 2021

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity, or registering wrongs.

Charlotte Bronte

Jeta më duket shumë e shkurtër për ta shpenzuar duke mëkuar armiqësi apo duke regjistruar gabime.
Charlotte Bronte
blank

Aforizmi i ditës – 5 qershor 2021

The most destructive element in the human mind is fear. Fear creates aggressiveness.

Dorothy Thompson

Elementi më shkatërrues në mendjen njerëzore është frika. Frika e krijon agresivitetin.

Dorothy Thompson

 

blank

Aforizmi i ditës – 4 qershor 2021

The more liberty you give away the more you will have.

Robert Green Ingersoll

Sa më shumë liri të jepni aq më shumë liri do të keni.

Robert Green Ingersoll


Send this to a friend