VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 20 korrik 2019

All the universe is full of the lives of perfect creatures.
Konstantin Tsiolkovsky
I gjithë universi është plot me jetë krijesash të përkryera.
Konstantin Tsiolkovsky

Aforizmi i ditës – 19 korrik 2019

Better keep yourself clean and bright; you are the window through which you must see the world.
George Bernard Shaw
Më mirë mbaje veten tënde të pastër e të ndritur; ti je dritarja përmes së cilës ti duhet ta shohësh botën.
George Bernard Shaw

Aforizmi i ditës – 18 korrik 2019

Metaphors have a way of holding the most truth in the least space.
Orson Scott Card
Metaforat kanë një mënyrë që të mbartin të vërtetën më të madhe në hapësirën më të vogël.
Orson Scott Card

Aforizmi i ditës – 17 korrik 2019

Life consists not in holding good cards but in playing those you hold well.
Josh Billings
Jeta konsiston jo në të pasurit e kartave të mira, por në të luajturit mirë të atyre që ti i ke.
Josh Billings

Aforizmi i ditës – 16 korrik 2019

The most seductive thing about art is the personality of the artist himself.
Paul Cezanne
Gjëja më joshëse në art është vetë personaliteti i artistit.
Paul Cezanne

Aforizmi i ditës – 15 korrik 2019

I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.
Henry Miller
Unë nuk kam para, nuk kam pasuri, nuk kam shpresa. Unë jam njeriu më i lumtur i gjallë.
Henry Miller

Aforizmi i ditës – 14 korrik 2019

The most dangerous creation of any society is the man who has nothing to lose.
James Baldwin
Krijesa më e rrezikshme e çdo shoqërie është njeriu që nuk ka asgjë për të humbur.
James Baldwin

Aforizmi i ditës – 13 korrik 2019

We first make our habits, and then our habits make us.
John Dryden
Ne fillimisht i bëjmë zakonet tona, pastaj zakonet tona na bëjnë ne.
John Dryden

Aforizmi i ditës – 12 korrik 2019

We have, I fear, confused power with greatness.
Stewart Udall
Ne, druaj unë, kemi ngatërruar pushtetin me madhështinë.
Stewart Udall

Aforizmi i ditës – 11 korrik 2019

You are remembered for the rules you break.
Douglas MacArthur
Ti mbahesh mend për ligjet që ti shkel.
Douglas MacArthur

Aforizmi i ditës – 10 korrik 2019

He is happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home.
Johann Wolfgang von Goethe
Është i lumtur ai, qoftë mbret apo fshatar, që gjen paqe në shtëpinë e tij.
Johann Wolfgang von Goethe

Aforizmi i ditës – 9 korrik 2019

People only see what they are prepared to see.
Ralph Waldo Emerson
Njerëzit shohin vetëm atë të cilën janë përgatitur për ta parë.
Ralph Waldo Emerson