VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 31 mars 2020

Art is dangerous. It is one of the attractions: when it ceases to be dangerous you don’t want it.

Duke Ellington

Arti është i rrezikshëm. Ai është njëri prej tundimeve: kur pushon së qeni i rrezikshëm, ti nuk e do atë.

Duke Ellington

Aforizmi i ditës – 30 mars 2020

One man is equivalent to all Creation. One man is a World in miniature.

Albert Pike

Një njeri është i barasvlershëm me gjithë Krijimin. Një njeri është një Botë në miniaturë.

Albert Pike

 

Aforizmi i ditës – 29 mars 2020

Artistic temperament is the disease that afflicts amateurs.

Gilbert K. Chesterton

Temperamenti artistik është sëmundja që i prek amatorët.

Gilbert K. Chesterton

 

Aforizmi i ditës – 28 mars 2020

Art must take reality by surprise.

Francoise Sagan

Arti duhet ta kapë realitetin në befasi.

Francoise Sagan

 

Aforizmi i ditës – 27 mars 2020

I learn something every time I go into the mountains.

Michael Kennedy

Unë mësoj diçka sa herë që shkoj në male.

Michael Kennedy

Aforizmi i ditës – 26 mars 2020

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

Albert Einstein

Kushdo që nuk ka bërë kurrë ndonjë gabim, nuk ka provuar kurrë diçka të re.

Albert Einstein

Aforizmi i ditës – 25 mars 2020

A heart is not judged by how much you love, but by how much you are loved by others.

Frank Morgan

Një zemër nuk është gjykuar nga sa shumë ti dashuron, por nga sa shumë ti je dashuruar nga të tjerët.

Frank Morgan

 

Aforizmi i ditës – 24 mars 2020

The world is not fair, and often fools, cowards, liars and the selfish hide in high places.

Bryant H. McGill

Bota nuk është e ndershme, dhe shpesh të marrët, të poshtërit, gënjeshtarët dhe egoistët fshihen në poste të larta.

Bryant H. McGill

 

Aforizmi i ditës – 23 mars 2020

Young people need models, not critics.

John Wooden

Të rinjtë kanë nevojë për modele, jo për kritika.

John Wooden

 

Aforizmi i ditës – 22 mars 2020

Rules and models destroy genius and art.

William Hazlitt

Rregullat dhe modelet e shkatërrojnë gjeninë dhe artin.

William Hazlitt

 

 

Aforizmi i ditës – 21 mars 2020

Oaths are but words, and words are but wind.

Samuel Butler

Betimet janë vetëm fjalë, fjalët janë vetëm erë.

Samuel Butler

 

Aforizmi i ditës – 20 mars 2020

I believe in luck: how else can you explain the success of those you dislike?

Jean Cocteau

Unë besoj në fat: si mund të shpjegosh ndryshe suksesin e atyre që ty nuk të pëlqejnë?

Jean Cocteau