VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 27 qershor 2019

By | June 26, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2019

Where there is no vision, there is no hope.

George Washington Carver

Atje ku nuk ka vizion, nuk ka shpresë.

George Washington Carver

 

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2019

You can’t depend on your eyes when your imagination is out of focus.

Mark Twain

Ti nuk mund të varesh nga sytë e tu kur imagjinata është e shpërqëndruar.

Mark Twain

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2019

Love is too young to know what conscience is.

William Shakespeare

Dashuria është shumë e re për të ditur se çfarë është ndërgjegjja.

William Shakespeare

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2019

A light wind swept over the corn, and all nature laughed in the sunshine.

Anne Bronte

Një erë e lehtë përfshiu misrin, dhe e gjithë natyra qeshi në diell.
Anne Bronte

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2019

Greatness is a road leading towards the unknown.

Charles de Gaulle

Madhështia është një rrugë që çon drejt së panjohurës.

Charles de Gaulle

 

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2019

I don’t want life to imitate art. I want life to be art.

Ernst Fischer

Unë nuk dua që jeta të imitojë artin. Unë dua që jeta të jetë art.

Ernst Fischer

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2019

Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

Victor Hugo

Fatkeqësia krijon njerëz dhe begatia krijon monstra.

Victor Hugo

 

Aforizmi i ditës – 10 tetor 2019

The world is round so that friendship may encircle it.

Pierre Teilhard de Chardin

 

Bota është e rrumbullakët, në mënyrë që miqësia ta rrethojë atë.

Pierre Teilhard de Chardin

Aforizmi i ditës – 9 tetor 2019

Christopher Columbus, as everyone knows, is honored by posterity because he was the last to discover America.

James Joyce

Kristofor Kolombi, siç e dinë të gjithë, është nderuar pas vdekjes, sepse ai ishte i fundit që e zbuloi Amerikën.

James Joyce

 

Aforizmi i ditës – 8 tetor 2019

All good things which exist are the fruits of originality.

John Stuart Mill

Të gjitha gjërat e mira që ekzistojnë janë frute të origjinalitetit.

John Stuart Mill

 

Aforizmi i ditës – 7 tetor 2019

When a man tells you that he got rich through hard work, ask him: ‘Whose?’

Don Marquis

Kur një njeri të thotë ty se është bërë i pasur nëpërmjet punës së rëndë, pyete atë: ‘Të kujt?’

Don Marquis

Aforizmi i ditës – 6 tetor 2019

Every story I create, creates me. I write to create myself.

Octavia E. Butler

Çdo subjekt që unë krijoj, më krijon mua. Unë shkruaj për të krijuar veten time.

Octavia E. Butler