VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 23 gusht 2019

Those are my principles, and if you don’t like them… well, I have others.

Groucho Marx

Ato janë parimet e mia, dhe nëse nuk të pëlqejnë… mirë, unë kam të tjera.

Groucho Marx

Aforizmi i ditës – 22 gusht 2019

Man lives by imagination.

Havelock Ellis

Njeriu jeton nga imagjinata.

Havelock Ellis

Aforizmi i ditës – 21 gusht 2019

I divide all readers into two classes: those who read to remember and those who read to forget.
William Lyon Phelps
Unë i ndaj të gjithë lexuesit në dy klasa: ata që lexojnë për të mbajtur mend dhe ata që lexojnë për të harruar.
William Lyon Phelps

Aforizmi i ditës – 20 gusht 2019

A lawn is nature under totalitarian rule.
Michael Pollan
Një lëndinë është natyrë nën sundim totalitar.
Michael Pollan

Aforizmi i ditës – 19 gusht 2019

A great work is made out of a combination of obedience and liberty.
Nadia Boulanger
Një vepër e madhe është krijuar nga ndërthurja e bindjes dhe lirisë.
Nadia Boulanger

Aforizmi i ditës – 18 gusht 2019

I know the joy of fishes in the river through my own joy, as I go walking along the same river.
Zhuangzi
Unë e njoh gëzimin e peshqve në lum nëpërmjet gëzimit tim, teksa unë kaloj duke shetitur përgjatë të njëjtit lum.
Zhuangzi

Aforizmi i ditës – 17 gusht 2018

Treat a work of art like a prince. Let it speak to you first.
Arthur Schopenhauer
Trajtoje një vepër arti si një princ. Lere atë të të flasë e para.
Arthur Schopenhauer

Aforizmi i ditës – 16 gusht 2019

Religion and art spring from the same root and are close kin. Economics and art are strangers.
Nathaniel Hawthorne
Feja dhe arti burojnë nga e njëjta rrënjë dhe janë farefis të ngushtë. Ekonomia dhe arti janë të huaj.
Nathaniel Hawthorne

Aforizmi i ditës – 15 gusht 2019

Every noble work is at first impossible.
Thomas Carlyle
Çdo vepër fisnike është fillimisht e pamundur.
Thomas Carlyle

Aforizmi i ditës – 14 gusht 2019

There is nothing more likely to start disagreement among people or countries than an agreement.
E. B. White
Nu ka asgjë më të mundshme për të nxitur mosmarrëveshje mes njerëzve apo vendeve se një marrëveshje.
E. B. White

Aforizmi i ditës – 13 gusht 2019

An ideal wife is any woman who has an ideal husband.
Booth Tarkington
Një grua ideale është çdo femër që ka një burrë ideal.
Booth Tarkington

Aforizmi i ditës – 12 gusht 2019

Sadness flies away on the wings of time.
Jean de La Fontaine
Trishtimi fluturon tutje me flatrat e kohës.
Jean de La Fontaine