VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 21 tetor 2019

The reward for work well done is the opportunity to do more.

Jonas Salk

Shpërblimi për punën e bërë mirë është mundësia për të bërë më shumë.

Jonas Salk

 

Aforizmi i ditës – 20 tetor 2019

Writing, to me, is simply thinking through my fingers.

Isaac Asimov

Shkrimi për mua është mendim përmes gishtave të mi.

Isaac Asimov

 

Aforizmi i ditës – 19 tetor 2019

When all else is lost, the future still remains.

Christian Nestell Bovee

Kur gjithçka tjetër është humbur, e ardhmja prapë mbetet.

Christian Nestell Bovee

 

Aforizmi i ditës – 18 tetor 2019

Countless as the sands of the sea are human passions.

Nikolai Gogol

Të panumërta si rëra e detit janë pasionet njerëzore.

Nikolai Gogol

 

Aforizmi i ditës – 17 tetor 2019

Where there is no vision, there is no hope.

George Washington Carver

Atje ku nuk ka vizion, nuk ka shpresë.

George Washington Carver

 

Aforizmi i ditës – 16 tetor 2019

You can’t depend on your eyes when your imagination is out of focus.

Mark Twain

Ti nuk mund të varesh nga sytë e tu kur imagjinata është e shpërqëndruar.

Mark Twain

Aforizmi i ditës – 15 tetor 2019

Love is too young to know what conscience is.

William Shakespeare

Dashuria është shumë e re për të ditur se çfarë është ndërgjegjja.

William Shakespeare

Aforizmi i ditës – 14 tetor 2019

A light wind swept over the corn, and all nature laughed in the sunshine.

Anne Bronte

Një erë e lehtë përfshiu misrin, dhe e gjithë natyra qeshi në diell.
Anne Bronte

Aforizmi i ditës – 13 tetor 2019

Greatness is a road leading towards the unknown.

Charles de Gaulle

Madhështia është një rrugë që çon drejt së panjohurës.

Charles de Gaulle

 

Aforizmi i ditës – 12 tetor 2019

I don’t want life to imitate art. I want life to be art.

Ernst Fischer

Unë nuk dua që jeta të imitojë artin. Unë dua që jeta të jetë art.

Ernst Fischer

Aforizmi i ditës – 11 tetor 2019

Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

Victor Hugo

Fatkeqësia krijon njerëz dhe begatia krijon monstra.

Victor Hugo

 

Aforizmi i ditës – 10 tetor 2019

The world is round so that friendship may encircle it.

Pierre Teilhard de Chardin

 

Bota është e rrumbullakët, në mënyrë që miqësia ta rrethojë atë.

Pierre Teilhard de Chardin