VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 6 qershor 2020

Hope is the only bee that makes honey without flowers.

Robert Green Ingersoll

Shpresa është e vetmja bletë që bën mjaltë pa lule.

Robert Green Ingersoll

 

Aforizmi i ditës – 5 qershor 2020

Children are the anchors that hold a mother to life.

Sophocles

Fëmijët janë ankorat që e mbajnë nënën në jetë.

Sophocles

 

Aforizmi i ditës – 4 qershor 2020

I am the inferior of any man whose rights I trample under foot.

Robert Green Ingersoll

Unë jam inferior ndaj çdo njeriu të drejtat e të cilit i shkel me këmbë.

Robert Green Ingersoll

 

Aforizmi i ditës – 3 qershor 2020

We are punished by our sins, not for them.

Elbert Hubbard

Ne jemi të ndëshkuar nga mëkatet tona, jo për mëkatet tona.

Elbert Hubbard

 

Aforizmi i ditës – 2 qershor 2020

Say not, ‘I have found the truth,’ but rather, ‘I have found a truth.’

Khalil Gibran

Mos thuaj ‘unë kam gjetur të vërtetën’, por më mirë, ‘unë kam gjetur një të vërtetë’.

Khalil Gibran

 

Aforizmi i ditës – 1 qershor 2020

The heart is forever inexperienced.

Henry David Thoreau

Zemra është gjithmonë e papërvojë.

Henry David Thoreau

 

Aforizmi i ditës – 31 maj 2020

I never knew how to worship until I knew how to love.

Henry Ward Beecher

Unë nuk mësova kurrë si të lutem gjersa mësova si të dua.

Henry Ward Beecher

Aforizmi i ditës – 30 maj 2020

Give light and people will find the way.

Ella Baker

Bëj dritë dhe njerëzit do ta gjejnë rrugën.

Ella Baker

 

Aforizmi i ditës: 29 maj 2020

I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I have enjoyed it.

John F. Kennedy

 

Unë jam burri që e shoqëroi Jacqueline Kennedyn në Paris, dhe këtë gjë e kam shijuar.

John F. Kennedy

Aforizmi i ditës – 28 maj 2020

Everything is politics.

Thomas Mann

Gjithçka është politikë.

Thomas Mann

 

Aforizmi i ditës- 27 maj 2020

How can I know what I think till I see what I say?

E. M. Forster

Si mund ta di unë se çfarë mendoj derisa unë shikoj se çfarë them?

E. M. Forster

 

Aforizmi i ditës: 26 maj 2020

Change your opinions, keep to your principles; change your leaves, keep intact your roots.

Victor Hugo

Ndryshoni mendimet tuaja, respektoni parimet tuaja; ndryshoni gjethet, mbajini të paprekura rrënjët.

Victor Hugo