VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 21 gusht 2019

By | August 21, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 28 shkurt 2020

Our patience will achieve more than our force.

Edmund Burke

Durimi ynë do të arrijë më shumë se forca jonë.

Edmund Burke

 

Aforizmi i ditës – 27 shkurt 2020

To communicate through silence is a link between the thoughts of man.

Marcel Marceau

Të komunikosh përmes heshtjes është një lidhje midis mendimeve të njeriut.

Marcel Marceau

 

Aforizmi i ditës – 26 shkurt 2020

Weather forecast for tonight: dark.

George Carlin

Parashikimi i motit për sonte: errësirë.

George Carlin

 

Aforizmi i ditës – 25 shkurt 2020

There is only one kind of love, but there are a thousand imitations.

Francois de La Rochefoucauld

Është vetëm një lloj dashurie, por janë një mijë imitime.

Francois de La Rochefoucauld

 

Aforizmi i ditës – 24 shkurt 2020

Man’s greatness lies in his power of thought.

Blaise Pascal

Madhështia e njeriut qëndron në fuqinë e tij të mendimit.

Blaise Pascal

 

Aforizmi i ditës – 23 shkurt 2020

A kiss is a rosy dot over the ‘i’ of loving.

Cyrano de Bergerac

Puthja është një pikë e trëndafiltë mbi ‘i’-në e dashurisë.

Cyrano de Bergerac

Aforizmi i ditës – 22 shkurt 2020

Extreme hopes are born from extreme misery.

Bertrand Russell

Shpresat ekstreme kanë lindur nga mjerimi ekstrem.

Bertrand Russell

 

Aforizmi i ditës – 21 shkurt 2020

To the mind that is still, the whole universe surrenders.

Lao Tzu

Mendjes që është e qetë, i gjithë universi i dorëzohet.

Lao Tzu

Aforizmi i ditës – 20 shkurt 2020

All cruelty springs from weakness.

Lucius Annaeus Seneca

E gjithë mizoria buron nga dobësia.

Lucius Annaeus Seneca

Aforizmi i ditës – 19 shkurt 2020

Dreams have only one owner at a time. That’s why dreamers are lonely.

Erma Bombeck

Ëndrrat kanë vetëm një pronar në një kohë. Ja pse ëndërrimtarët janë të vetmuar.

Erma Bombeck

 

Aforizmi i ditës – 18 shkurt 2020

Blessed are the young for they shall inherit the national debt.

Herbert Hoover

Të bekuar janë të rinjtë, sepse ata do të trashëgojnë borxhin kombëtar.

Herbert Hoover

 

Aforizmi i ditës – 17 shkurt 2020

In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.

Henry Wadsworth Longfellow

Në karakter, në mënyrë, në stil, në gjithçka, shkëlqimi suprem është thjeshtësia.

Henry Wadsworth Longfellow