VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Aforizmi i ditës – 21 gusht 2019

By | August 21, 2019

Komentet

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2019

I am a part of everything that I have read.

Theodore Roosevelt

Unë jam një pjesë e gjithçkaje që kam lexuar.

Theodore Roosevelt

 

Aforizmi i ditës – 18 shtator 2019

Unless a tree has borne blossoms in spring, you will vainly look for fruit on it in autumn.

Walter Scott

Nëse një pemë nuk ka çelur lule në pranverë, ti më kot pret frute të saj në vjeshtë.

Walter Scott

 

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2019

Silence is the sleep that nourishes wisdom.

Francis Bacon

Heshtja është gjumi që ushqen zgjuarsinë.

Francis Bacon

 

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2019

The highest result of education is tolerance.

Helen Keller

Rezultati më i lartë i shkollimit është toleranca.

Helen Keller

 

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2019

To the artist there is never anything ugly in nature.

Auguste Rodin

Për artistin nuk ka kurrë ndonjë gjë të shëmtuar në natyrë.

Auguste Rodin

 

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2019

Water, air, and cleanness are the chief articles in my pharmacy.

Napoleon Bonaparte

Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.

Napoleon Bonaparte

 

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2019

Big words seldom accompany good deeds.

Charlotte Whitton

Fjalët e mëdha rrallë shoqërohen me bëma të mira.

Charlotte Whitton

 

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2019

Living in dreams of yesterday, we find ourselves still dreaming of impossible future conquests.

Charles Lindbergh

Duke jetuar në ëndrrat e së djeshmes, ne e gjejmë veten ende duke ëndërruar për fitoret e pamundshme të ardhshme.

Charles Lindbergh

Aforizmi i ditës – 11 shtator 2019

Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Barbara De Angelis

Dhurata më e madhe e dashurisë është aftësia për ta bërë të shenjtë gjithçka që prek.

Barbara De Angelis

 

Aforizmi i ditës – 10 shtator 2019

The past cannot be cured.

Elizabeth I

E kaluara nuk mund të shërohet.

Elizabeth I

 

Aforizmi i ditës – 9 shtator 2019

Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.

E. Joseph Cossman

Pengesat janë gjëra që një njeri i shikon kur ai i largon sytë nga qëllimi i tij.

E. Joseph Cossman

 

Aforizmi i ditës – 8 shtator 2019

If the path be beautiful, let us not ask where it leads.

Anatole France

Nëse shtegu është i bukur, le të mos pyesim se ku të çon ai.

Anatole France