VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 15 gusht 2020

There are no rules of architecture for a castle in the clouds.

Gilbert K. Chesterton

Nuk ekzistojnë rregulla arkitekture për një kështjellë në re.

Gilbert K. Chesterton

 

Aforizmi i ditës – 14 gusht 2020

The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.

Sydney J. Harris

I gjithë qëllimi i arsimit është për t’i shndërruar pasqyrat në dritare.

Sydney J. Harris

 

Aforizmi i ditës – 13 gusht 2020

My first wish is to see this plague of mankind, war, banished from the earth.

George Washington

Dëshira ime e parë është ta shoh këtë murtajë të njerëzimit, luftën, të zhdukur nga faqja e dheut.

George Washington

 

Aforizmi i ditës – 12 gushti 2020

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.

William James

Arma më e madhe kundër stresit është zotësia jonë për të zgjedhur një mendim ndaj një tjetri.

William James

 

 

Aforizmi i ditës – 11 gusht 2020

If you have knowledge, let others light their candles in it.

Margaret Fuller

Nëse ti ke dituri, leri të tjerët t’i ndezin kandilët e tyre në të.

Margaret Fuller

Aforizmi i ditës – 10 gusht 2020

When we are born we cry that we are come to this great stage of fools.

William Shakespeare

Kur lindim ne qajmë që kemi ardhur te kjo skenë e madhe të marrësh.

William Shakespeare

 

Aforizmi i ditës – 9 gusht 2020

The purest and most thoughtful minds are those which love colour the most.

John Ruskin

Mendjet më të kthjellëta dhe më të thella janë ato të cilat e duan ngjyrën më shumë.

John Ruskin

 

Aforizmi i ditës – 8 gusht 2020

The reason why men enter into society is the preservation of their property.

John Locke

Arsyeja për se njerëzit hyjnë në shoqëri është ruajtja e pronës së tyre.

John Locke

 

Aforizmi i ditës – 7 gusht 2020

Sometimes the road less traveled is less traveled for a reason.

Jerry Seinfeld

Nganjëherë rruga më pak e udhëtuar është më pak e udhëtuar për një arsye.

Jerry Seinfeld

 

Aforizmi i ditës – 6 gusht 2020

Ideologies separate us. Dreams and anguish bring us together.

Eugene Ionesco

Ideologjitë na ndajnë. Ëndrrat dhe ankthi na bashkojnë.

Eugene Ionesco

Aforizmi i ditës – 4 gusht 2020

A man can fail many times, but he isn’t a failure until he begins to blame somebody else.

John Burroughs

Njeriu mund të dështojë shumë herë, por ai nuk është i dështuar gjersa të fillojë t’i fajësojë të tjerët.

John Burroughs

 

Aforizmi i ditës – 3 gusht 2020

Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself, I am large, I contain multitudes.

Walt Whitman

A e kundërshtoj vetveten? Shumë mirë, atëherë kundërshtoj vetveten, jam i madh, përmbaj turma.

Walt Whitman