VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

An Amazing Blog

Happy is the man whom the Muses love: sweet speech flows from his mouth.

Hesiod

I lumtur është njeriu që e duan muzat: nga goja e tij rrjedh një fjalë e ëmbël.

Hesiod

An Amazing Blog

I often quote myself. It adds spice to my conversation.

George Bernard Shaw

Unë shpesh citoj veten time. Kjo më shton ca erëza në bisedën time.

George Bernard Shaw

An Amazing Blog

With foxes we must play the fox.

Thomas Fuller

Me dhelprat duhet të luajmë dhelprën.

Thomas Fuller

An Amazing Blog

If you want to gather honey, don’t kick over the beehive.

Dale Carnegie

Në qoftë se ti dëshiron të mbledhësh mjaltë, mos e shqelmo kosheren.

Dale Carnegie

 

An Amazing Blog

The privilege of a lifetime is being who you are.

Joseph Campbell

Privilegji i një jete të tërë është të jesh ai që je.

Joseph Campbell

 

An Amazing Blog

He is not a lover who does not love forever.

Euripides

Nuk është i dashur ai që nuk dashuron përgjithmonë.

Euripides

 

An Amazing Blog

Why should I be unhappy? Every parcel of my being is in full bloom.

Rumi

Pse u dashka të jem i palumtur? Çdo ngastër e qenies sime është në lulëzim të plotë.

Rumi

 

An Amazing Blog

In art, the obvious is a sin.

Edward Dmytryk

Në art qartësia është mëkat.

Edward Dmytryk

An Amazing Blog

The heresy of one age becomes the orthodoxy of the next.

Helen Keller

Herezia e një moshe bëhet ortodoksia e tjetrës.

Helen Keller

An Amazing Blog

One that confounds good and evil is an enemy to good.

Edmund Burke

Ai që ngatërron të mirën me të keqen është armik i së mirës.

Edmund Burke

An Amazing Blog

A man never knows how to say goodbye; a woman never knows when to say it.

Helen Rowland

Burri nuk di asnjëherë si të thotë mirupafshim; gruaja nuk di asnjëherë kur ta thotë atë.

Helen Rowland

 

An Amazing Blog

Change will come slowly, across generations, because old beliefs die hard even when demonstrably false.

E. O. Wilson

Ndryshimi do të vijë ngadalë, ndër breza, sepse besimet e vjetra vështirë vdesin edhe kur janë të rreme.

E. O. Wilson


Send this to a friend