VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 17 gusht 2018

Treat a work of art like a prince. Let it speak to you first.
Arthur Schopenhauer
Trajtoje një vepër arti si një princ, lëre atë të të flasë e para.
Arthur Schopenhauer

Aforizmi i ditës – 16 gusht 2018

If fear is cultivated it will become stronger, if faith is cultivated it will achieve mastery.
John Paul Jones
Nëse frika kultivohet, ajo bëhet më e fortë; nëse besimi kultivohet ai do të arrijë epërsinë.
John Paul Jones

Aforizmi i ditës – 15 gusht 2018

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.
Oprah Winfrey
Aventura më e madhe që mund të ndërmarrësh është të jetosh jetën e ëndrrave tua.
Oprah Winfrey

Aforizmi i ditës – 14 gusht 2018

May the forces of evil become confused on the way to your house.
George Carlin
Forcat e së keqes e ngatërrofshin rrugën për në shtëpinë tënde.
George Carlin

Aforizmi i ditës – 13 gusht 2018

An ideal wife is any woman who has an ideal husband.
Booth Tarkington
Një bashkëshorte ideale është çdo grua që ka një bashkëshort ideal.
Booth Tarkington

Aforizmi i ditës – 12 gusht 2018

A rich man is nothing but a poor man with money.
W. C. Fields
Një njeri i pasur nuk është asgjë veçse një njeri i varfër me para.
W. C. Fields

Aforizmi i ditës – 11 gusht 2018

Success – keeping your mind awake and your desire asleep.
Walter Scott
Sukses – të mbash mendjen tënde zgjuar dhe dëshirën tënde fjetur.
Walter Scott

Aforizmi i ditës – 10 gusht 2018

Sadness is but a wall between two gardens.
Khalil Gibran
Trishtimi është vetëm një mur midis dy kopshteve.
Khalil Gibran

Aforizmi i ditës – 9 gusht 2018

If I had to live my life again, I’d make the same mistakes, only sooner.
Tallulah Bankhead
Nëse unë do ta jetoja jetën time përsëri, do të bëja të njëjtat gabime, vetëm se më shpejt.
Tallulah Bankhead

Aforizmi i ditës – 8 gusht 2018

Love is not only something you feel, it is something you do.
David Wilkerson
Dashuria nuk është diçka që ti e ndjen, ajo është diçka që ti e bën.
David Wilkerson

Aforizmi i ditës – 7 gusht 2018

We boil at different degrees.
Clint Eastwood
Ne valojmë në gradë te ndryshme.
Clint Eastwood

Aforizmi i ditës – 6 gusht 2018

There is no limit to the power of loving.
John Morton
Nuk ka kufizim në pushtetin e dashurisë.
John Morton