VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 29 janar 2020

Every man dies. Not every man really lives.

William Wallace

Çdo njeri vdes. Jo çdo njeri vërtet jeton.

William Wallace

Aforizmi i ditës – 28 janar 2020

The great artist is a slave to his ideals.

Christian Nestell Bovee

Artisti i madh është skllav i idealeve të tij.

Christian Nestell Bovee

 

Aforizmi i ditës – 27 janari 2020

A work of art is above all an adventure of the mind.

Eugene Ionesco

Një vepër arti është mbi të gjitha një aventurë e mendjes.

Eugene Ionesco

 

Aforizmi i ditës – 26 janar 2020

I decided that if I could paint that flower in a huge scale, you could not ignore its beauty.

Georgia O’Keeffe

Unë vendosa që, nëse unë e pikturoj atë lule në shkallë të stërzmadhuar, ju nuk do ta shpërfillni bukurinë e saj.

Georgia O’Keeffe

Aforizmi i ditës – 25 janar 2020

Artists are, above all, men who want to become inhuman.

Guillaume Apollinaire

Artistët, mbi të gjitha, janë njerëz që duan të bëhen jonjerëz.

Guillaume Apollinaire

 

Aforizmi i ditës – 24 janar 2020

A man who has not passed through the inferno of his passions has never overcome them.

Carl Jung

Dikush që nuk ka kaluar nëpër ferrin e pasioneve të tij, nuk i ka kapërcyer kurrë ato.

Carl Jung

 

Aforizmi i ditës – 23 janar 2020

This is what I learned: that everybody is talented, original and has something important to say.

Brenda Ueland

Kjo është çfarë unë mësova: se secili është i talentuar, origjinal dhe ka diçka për të thënë.

Brenda Ueland

 

Aforizmi i ditës – 22 janar 2020

An artist is he for whom the goal and center of life is to form his mind.

Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

Një artist është ai për të cilin qëllimi dhe qendra e jetës është të formojë mendjen e tij.

Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 

Aforizmi i ditës – 21 janar 2020

Love is a reciprocal torture.

Marcel Proust

Dashuria është një torturë reciproke.

Marcel Proust

Aforizmi i ditës – 20 janar 2020

If I didn’t choose art, I would have become an astronomer.

Peter Max

Nëse nuk do ta zgjidhja artin, unë kisha për t’u bërë astronom.

Peter Max

 

Aforizmi i ditës – 19 janar 2020

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.

Jeanne Moreau

Mosha nuk të mbron nga dashuria. Por dashuria, në njëfarë mase, të mbron nga mosha.

Jeanne Moreau

 

Aforizmi i ditës – 18 janar 2020

I am no bird; and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.

Charlotte Bronte

Nuk jam zog; dhe asnjë rrjetë nuk më kurthon; unë jam një qenie njerëzore e lirë me një vullnet të pavarur.

Charlotte Bronte