VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 25 maj 2019

A man in love is incomplete until he has married. Then he’s finished.
Zsa Zsa Gabor
Një burrë në dashuri është i paplotë derisa martohet. Pastaj ai është i mbaruar.
Zsa Zsa Gabor

Aforizmi i ditës – 24 maj 2019

May you live as long as you wish and love as long as you live.
Robert A. Heinlein
Jetofsh aq gjatë sa ti dëshiron dhe dashurofsh aq gjatë sa ti jeton.
Robert A. Heinlein

Aforizmi i ditës – 23 maj 2019

Never underestimate the power of human stupidity.
Robert A. Heinlein
Kurrë mos e nënvlerëso fuqinë e marrëzisë njerëzore.
Robert A. Heinlein

Aforizmi i ditës – 22 maj 2019

The more you explain it, the more I don’t understand it.
Mark Twain
Sa më shumë që ti ma shpjegon një gjë, aq më shumë unë nuk e kuptoj atë.
Mark Twain

Aforizmi i ditës – 21 maj 2019

We carry within us the wonders we seek without us.
Thomas Browne
Ne mbartim brenda nesh mrekullitë që i kërkojmë jashtë nesh.
Thomas Browne

Aforizmi i ditës – 20 maj 2019

When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.
Prince Philip
Kur një burrë hap derën e veturës për gruan e tij, ose është një veturë e re, ose është një grua e re.
Prince Philip

Aforizmi i ditës – 19 maj 2019

Nothing makes one feel so strong as a call for help.
Pope Paul VI
Asgjë nuk e bën njeriun të ndihet aq i fortë sa një thirrje për ndihmë.
Pope Paul VI

Aforizmi i ditës – 18 maj 2019

Nothing can be done except little by little.
Charles Baudelaire
Asgjë nuk mund të bëhet ndryshe, veçse pak nga pak.
Charles Baudelaire

Aforizmi i ditës – 17 maj 2019

Remember upon the conduct of each depends the fate of all.
Alexander the Great
Kujtojeni se në sjelljen e secilit varet fati i të gjithëve.
Alexander the Great

Aforizmi i ditës – 16 maj 2019

Silence is the sleep that nourishes wisdom.
Francis Bacon
Heshtja është gjumi që ushqen mençurinë.
Francis Bacon

Aforizmi i ditës – 15 maj 2019

Shadow owes its birth to light.
John Gay Read
Hija ia detyron lindjen e saj dritës.
John Gay Read

Aforizmi i ditës – 14 maj 2019

One should believe in marriage as in the immortality of the soul.
Honore de Balzac
Njeriu duhet të besojë në martesë si në pavdekshmërinë e shpirtit.
Honore de Balzac