VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 12 nëntor 2018

Love is the ultimate expression of the will to live.
Tom Wolfe
Dashuria është shprehja absolute e dëshirës për të jetuar.
Tom Wolfe

Aforizmi i ditës – 11 nëntor 2018

In war the heroes always outnumber the soldiers ten to one.
H. L. Mencken
Në luftë heronjtë gjithmonë kanë epërsi numerike dhjetë me një ndaj ushtarëve.
H. L. Mencken

Aforizmi i ditës – 10 nëntor 2018

The secret of a happy marriage remains a secret.
Henny Youngman
Sekreti i një martese të lumtur mbetet sekret.
Henny Youngman

Aforizmi i ditës – 9 nëntor 2018

Love is a hole in the heart.
Ben Hecht
Dashuria është një vrimë në zemër.
Ben Hecht

Aforizmi i ditës – 8 nëntor 2018

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.
Ralph Waldo Emerson
Dashuria për të bukurën është shije. Krijimi i së bukurës është art.
Ralph Waldo Emerson

Aforizmi i ditës – 7 nëntor 2018

Bad officials are the ones elected by good citizens who do not vote.
George Jean Nathan
Zyrtarë të këqinj janë ata që janë zgjedhur nga qytetarë të mirë të cilët nuk votojnë.
George Jean Nathan

Aforizmi i ditës – 6 nëntor 2018

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.
John C. Maxwell
Lider është ai që e di rrugën, shkon rrugës dhe tregon rrugën.
John C. Maxwell

Aforizmi i ditës – 5 nëntor 2018

Oh, don’t let’s ask for the moon. We’ve already got the stars.
Bette Davis
Oh, mos i lër ata të kërkojnë hënën. Ne tashmë i kemi arritur yjet.
Bette Davis

Aforizmi i ditës – 4 nëntor 2018

I want to put a ding in the universe.
Steve Jobs
Unë dua të lë një shenjë në univers.
Steve Jobs

Aforizmi i ditës – 3 nëntor 2018

Nature does nothing in vain.
Aristotle
Natyra nuk bën asgjë kot.
Aristotle

Aforizmi i ditës – 2 nëntor 2018

What art offers is space – a certain breathing room for the spirit.
John Updike
Ajo çfarë arti ofron është hapësirë – njëfarë dhome frymëmarrje për shpirtin.
John Updike

Aforizmi i ditës – 1 nëntor 2018

In the future, everyone will be famous for 15 minutes.
Andy Warhol
Në të ardhmen gjithkush do të jetë i famshëm për 15 minuta.
Andy Warhol