VOAL

VOAL

Please Wait ...
0%

Komentet

Aforizmi i ditës – 24 shtator 2018

In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
Martin Luther King, Jr.
Në Fund ne nuk do t’i kujtojmë fjalët e armiqve tanë, por heshtjen e miqve tanë.
Martin Luther King, Jr.

Aforizmi i ditës – 23 shtator 2018

The good man is the friend of all living things.
Mahatma Gandhi
Njeriu i mirë është miku i të gjitha gjërave të gjalla.
Mahatma Gandhi

Aforizmi i ditës – 22 shtator 2018

In every walk with nature one receives far more than he seeks.
John Muir
Në çdo shetitje në natyrë njeriu merr shume më tepër sesa ai kërkon.
John Muir

Aforizmi i ditës – 21 shtator 2018

A woman can be anything the man who loves her would have her be.
James M. Barrie
Një grua mund të jetë gjithçka që burri të cilin ajo e dashuron, do të donte që ajo të ishte.
James M. Barrie

Aforizmi i ditës – 20 shtator 2018

The moon looks upon many night flowers; the night flowers see but one moon.
Jean Ingelow
Hëna hedh vështrimin mbi shumë lule nate; lulet e natës shohin vetëm një hënë.
Jean Ingelow

Aforizmi i ditës – 19 shtator 2018

Beauty is power; a smile is its sword.
John Ray
Bukuria është pushtet; një buzëqeshje është shpata e tij.
John Ray

Aforizmi i ditës – 17 shtator 2019

Rather fail with honor than succeed by fraud.
Sophocles
Më mirë të dështosh me nder se të fitosh me hile.
Sophocles

Aforizmi i ditës – 16 shtator 2018

The secret of business is to know something that nobody else knows.
Aristotle Onassis
Sekreti i biznesit është të dish diçka që askush tjetër nuk e di.
Aristotle Onassis

Aforizmi i ditës – 15 shtator 2018

Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little.
Edmund Burke
Askush nuk bëri një gabim më të madh se ai që nuk bëri asgjë, sepse ai mund të bënte vetëm pak.
Edmund Burke

Aforizmi i ditës – 14 shtator 2018

Water, air, and cleanness are the chief articles in my pharmacy.
Napoleon Bonaparte
Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.
Napoleon Bonaparte

Aforizmi i ditës – 13 shtator 2018

A successful marriage is an edifice that must be rebuilt every day.
Andre Maurois
Një martesë e suksesshme është një ndërtesë që duhet të rindërtohet çdo ditë.
Andre Maurois

Aforizmi i ditës – 12 shtator 2018

Good painting is the kind that looks like sculpture.
Michelangelo
Pikturë e bukur është ajo që duket si skulpturë.
Michelangelo